Rekrutacja do Dziennego Domu Senior+ w Przeworsku

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Rekrutacja do Dziennego Domu Senior+ w Przeworsku

Burmistrz Miasta Przeworska zaprasza do udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior+ w Przeworsku. Zajęcia będą realizowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środków Gminy Miejskiej Przeworsk. Celem działalności Dziennego Domu Senior+ w Przeworsku jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, kompensowanie skutków samotności a także propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym.

Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk,
są w wieku 60+,
są nieaktywne zawodowo (nie pracują i nie poszukują pracy).
Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń mają osoby, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania;
posiadają zmniejszoną sprawność psychofizyczną bądź są osobami niepełnosprawnymi,
posiadają złe warunki mieszkaniowe,
są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Dzienny Dom Senior+ obejmie wsparciem 30-tu seniorów. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w dni robocze,  przez 8 godzin dziennie, w godzinach 7.30 – 15.30. O planowanym terminie rozpoczęcia zajęć programowych informować będziemy na bieżąco zakwalifikowanych uczestników.

Przewiduje się częściową opłatę za korzystanie z usług świadczonych przez Dzienny Dom. Wysokość ponoszonej opłaty będzie uzależniona od sytuacji dochodowej uczestnika. Zasady odpłatności za świadczenie usług Dziennego Domu określi stosowna uchwała Rady Miasta Przeworska. Decyzje o kwalifikacji do udziału w działaniach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ podejmowane będą w oparciu o informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych oraz w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

W ramach projektu proponujemy wszystkim wsparcie w zakresie:

usług opiekuńczych,
terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej,
usług rehabilitacyjnych,
zapewnienia ciepłego posiłku i transportu,
poradnictwa specjalistycznego,
zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie do 19 grudnia 2019  r. do godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk.

1. Regulamin Rekrutacji

2. Wniosek

3. Kwestionariusz

4. Zaświadczenie lekarskie

Powyższe dokumenty można również otrzymać w siedzibie ośrodka.

Więcej: http://mops.przeworsk.um.gov.pl/index.php/senior-plus/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow