Wzrost opłaty za odpady komunalne – powody

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Wzrost opłaty za odpady komunalne – powody

Opłaty za śmieci od 2020 roku są porażająco wysokie w całym kraju. Rząd przyjął politykę gospodarką śmieciową w taki sposób, że żadna gmina w Polsce nie może dopłacać do śmieci. Dlatego w każdym mieście i gminie opłaty  za wywóz odpadów  wzrosły podobnie jak w Przeworsku – dwukrotnie.

Jak podaje Wirtualna Polska Polacy zapłacą więcej za wywóz śmieci niż chociażby mieszkańcy Niemiec! -Czteroosobowa rodzina z Drezna w Niemczech płaci za wywóz śmieci 54 zł miesięcznie. W odległym o 270 km Wrocławiu Kowalscy w 2020 roku będą płacić 88 zł miesięcznie za taką samą usługę. Rachunek z Drezna jest niższy niż koszt wywozu śmieci w Warszawie (94 zł), Poznaniu (64 zł), Łodzi (96 zł) i wielu innych dużych miastach. Porównanie oparliśmy na przykładzie czteroosobowej rodziny zamieszkałej w domu jednorodzinnym*- podaje wp.pl

W Przeworsku czteroosobowa rodzina za odbiór odpadów zapłaci 96 zł. Podobnie sytuacja ma się całym powiecie. Bardzo podobna stawkę zapłacą mieszkańcy gminy wiejskiej Przeworsk, chociaż śmieci w mieście odbierane są raz w tygodniu, zaś w gminie wiejskiej Przeworsk dużo rzadziej. Podajemy informację dotyczącą odpadów zbieranych selektywnie.

Burmistrz Przeworska Leszek Kisiel tłumaczył przyczyny podwyżki cen wywozu śmieci w naszym mieście:

W związki ze zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz wzrostem cen opłat środowiskowych, usług, paliw, energii elektrycznej, płacy minimalnej, które w bezpośredni sposób wpływają na wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez mieszkańców i przedsiębiorców, w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w celu bilansowania się systemu gospodarowania odpadami, co jest obowiązkiem samorządu, niezbędne jest dokonanie korekty obowiązującej wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. 

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 kwietnia 2017 r. poz. 723 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.03.3017 roku, którego zapisy zmieniły i podniosły wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska. Decyzja rządu spowodowała istotny wzrost opłat tzw. marszałkowskich za składowanie odpadów komunalnych, które muszą ponieść instalacje komunalne. Warto przypomnieć, że w 2007 roku stawka ta wynosiła 16 zł za tonę odpadów. Tymczasem, w 2018 roku koszt ten wyniósł 140,00 zł, w 2019 roku – 170,00 zł, w 2020 roku – 270,00 zł za tonę odpadów. Jest to 62 % wzrostu w stosunku do roku 2019. W ciągu 13 lat opłata wzrosła o 254 zł. Te horrendalne opłaty w zasadniczy sposób podnoszą koszty systemu gospodarowania odpadami w Przeworsku.

Od 2017 roku miasto Przeworsk na mocy porozumienia zawartego z gminą Leżajsk korzysta z możliwości przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Przeworska w instalacji komunalnej w Giedlarowej, wchodzącej w skład zakładu komunalnego „Stare Miasto – Park” Spółka z o. o., w Wierzawicach. Od 1 stycznia 2020 roku w związku z wzrostem kosztów obsługi,  zapowiedziany jest 55 % wzrost ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych na instalacji z 302,40 zł na 550,80 zł brutto za tonę odpadów.

Mimo tak znacznego wzrostu opłaty, oferowana dla miasta Przeworska cena jest zdecydowanie niższa od tych, które obowiązują na innych instalacjach  w regionie, w których koszty za zagospodarowanie odpadów oscylują w granicach 700 – 800 zł za tonę.

Zasadniczy wpływ na koszty związane z funkcjonowaniem systemu ma ilość wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta. Analiza wskazuje, że w Przeworsku ilość odebranych odpadów niesegregowanych i selektywnych zebranych sukcesywnie zwiększa się w stosunku do lat poprzednich.

Wzrastają także koszty zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych np. średni koszt zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych dotychczas wynosił około 600 zł za tonę, w 2020 roku będzie to nawet 1 600 zł, koszt zagospodarowania opon wynosił 300 zł za tonę, w 2020 roku będzie to ok. 700 zł. Pomimo wzrostu cen, coraz trudniej jest zagospodarować te i inne odpady, którymi nie są zainteresowane przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem.

Na znaczący wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wpływ ma wiele innych czynników niezależnych od właścicieli instalacji komunalnych. Do podwyżek na składowiskach przyczyniły się rządowe obostrzenia wprowadzone po pożarach wysypisk i magazynów składujących odpady. Przedsiębiorstwa zmuszone zostały do poniesienia wysokich kosztów związanych z zainstalowaniem wielu nowych zabezpieczeń, systemów przeciwpożarowych i systemów monitoringu. Na wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem, odbiorem i transportem odpadów komunalnych mają wpływ znaczące wzrosty płac ustalone przez rząd, wynagrodzenia minimalnego, wzrosty cen paliw i energii, na które władze miasta Przeworska nie mają żadnego wpływu.

Szacuje się, że w 2019 roku z terenu miasta odbierze się około 4 800 ton odpadów zmieszanych i ok. 1 040 ton selektywnie zebranych. Łącznie miasto musi odebrać i zagospodarować ok. 5 840 ton odpadów, a koszty zagospodarowania wszystkich odpadów z terenu miasta to około  3 282 000 zł.

W 2020 roku prognozuje się wzrost ilości zmieszanych odpadów komunalnych do 4 900 ton,i ok. 1 000 ton odpadów segregowanych, kwota którą wydatkuje miasto z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wzrośnie do około 5 400 000 zł, co stanowi 61 % wzrost w stosunku do roku 2019, tj. o szacowaną kwotę 2 118 000 zł.  

W rozstrzygniętym przetargu na „Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk” na 2020 rok, najkorzystniejszą cenę świadczenia usług zaoferowała Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.  w wysokości 2 328 739 zł brutto.

Na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów miasto Przeworsk i jego władze nie mają żadnego wpływu. System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa (ustawy sejmowej) musi się bilansować i samofinansować. Wnoszone przez właścicieli nieruchomości opłaty oraz koszty odbioru i zagospodarowania są księgowane na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki te nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie innych zadań niezwiązanych z gospodarką odpadami.  

Rządowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązkową selektywną zbiórkę odpadów komunalnych dodając kolejne kosztowne obowiązki. Rada miasta może określić stawki opłaty podwyższonej w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotność wysokości stawki ustalonej przez radę gminy za prowadzenie selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. W Przeworsku stawkę tej opłaty przyjęto w wysokości dwukrotnej, jak za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Decyzją Rady Miasta Przeworska uchwałą Nr XVI/169/2019 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2018 roku sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

24 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 48 zł od mieszkańca, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny za pojemnik o pojemności: 120 l – 45 zł, 240 l – 80 zł, 1 100 l – 260 zł, KP-7 kontener 7 000 l – 1 400 zł, za worek 120 l – 45 zł;
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny za pojemnik o pojemności: 120 l – 90 zł, 240 l –160 zł, 1 100 l – 520 zł, KP-7 kontener 7 000 l – 2 800 zł, za worek 120 l – 90 zł.            

Szanowni Państwo,

władze miasta Przeworska dołożyły wszelkich starań, aby ograniczyć wzrost stawek za gospodarowanie odpadami, jednak decyzje niezależne od nas spowodowały radykalny wzrost opłat. Rządowe regulacje, nowelizacja rozporządzeń i ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz brak regulacji ograniczających wzrost cen sprawiły, że miasto Przeworsk, jak i wszystkie gminy w Polsce, zmuszone zostały do akceptacji wysokości stawek na instalacjach, a także odbioru i zagospodarowania wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

                                                                                                              

*https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fwiadomosci.wp.pl%2Fjakim-cudem-rachunki-za-smieci-sa-w-polsce-wyzsze-niz-w-niemczech-mamy-fakture-6463692329195649a&fbclid=IwAR2sYSm88TAdJT1DRhkCLsZvGV5uwmCVr1JyVxEIwCGWwo4r-6upwEpAcIc

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow