Budżet 2020 uchwalony jednogłośnie

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Budżet 2020 uchwalony jednogłośnie

9 stycznia br., przygotowany przez Burmistrza Miasta Przeworska został jednogłośnie uchwalony przez Radę Miasta Przeworska. Burmistrz Leszek Kisiel zaznacza, że budżet roku 2020 jest rekordowym budżetem w historii miasta Przeworska pod względem dochodów 77,6 mln zł, jak i wydatków, które sięgają ponad 78 milionów złotych. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na poziomie ponad 6,5 mln zł, a po otrzymanych dotacjach na zaplanowane zadania inwestycyjne przekroczą 10 mln złotych. Ma to swoje odzwierciedlenie w inwestycjach, które będą realizowane w 2020 roku. Dochody budżetu gminy określone zostały w kwocie ok. 77,6 mln zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 75,9 mln zł, dochody majątkowe w kwocie 1,7 mln zł. Wydatki budżetu gminy określone są w kwocie 78,5 mln z tego: wydatki bieżące w kwocie 72 mln zł , wydatki majątkowe w kwocie ponad 6,5 mln zł. Określono rozchody budżetu w kwocie 900.000 zł, z tego na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 900.000 zł. W strukturze wydatków budżetu miasta na 2020 rok największą pozycje stanowią wydatki na oświatę w wysokości 26,2 mln, co stanowi 33,4% wydatków budżetu. Drugim działem o największych wydatkach jest szeroko rozumiana pomoc społeczna i rodzina, na którą przewidziano w budżecie miasta 24,9 mln zł (31,7% wydatków budżetu). Łącznie oświata i pomoc społeczna wraz wydatkami na rodzinę stanowią 51,1 mln zł tj. 65,06% wydatków budżetu miasta. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki 7,8 mln zł (9,93% budżetu). Transport i łączność to wydatki rzędu 3,5 mln zł (4,5% budżetu), administracja publiczna na zadania rządowe i własne 6,3 mln zł (8,2% budżetu). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano 3.7 mln zł (4,71% budżetu), na kulturę fizyczną 2,3 mln zł (3,0% budżetu).

 

Do najważniejszych inwestycji przewidzianych w budżecie miasta na 2020 rok należeć będą inwestycje drogowe oraz infrastrukturalne w mieście:

1. Przebudowa drogi ul. Żurawia II etap – 200 000 zł;

2. Przebudowa drogi ul. Dynowska II etap – 80 000 zł w partycypacji z Powiatem Przeworskim w relacji koszów 50/50 łącznie 160 000 zł;

3. Przebudowa drogi ul. Krzywa III etap – 70 000 zł zakończenie inwestycji;

4. Przebudowa drogi ul. Lipowa – 120 000 zł;

5. Przebudowa drogi ul. Zagłoby – 40 000 zł;

6. Przebudowa drogi ul. Wodna – 140 000 zł

7. Przebudowa drogi ul. Klonowa główna II etap kanalizacja odwodnienie drogi – 100 000 zł;

8. Drogi dojazdowe do pól – 20 000 zł;

9. Przebudowa dróg publicznych gminnych ul. Sobieskiego, i ul. Poniatowskiego wraz ze skrzyżowaniami drogowymi i zjazdami indywidualnymi projekt FDS – 2 021 460 zł

10. Przebudowa drogi ul. Armii Krajowej – dokumentacja – 20 000 zł

11. Przebudowa drogi ul. Dynowska 50/50 z powiatem – 80 000 zł (razem 160 000zł)

12. Przebudowa drogi Pod Rozborzem w ramach wniosku FDS z powiatem – 100 000 zł.

13. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg i skrzyżowań w obrębie ulic: Krasickiego, Tysiąclecia, Konopnickiej, Królowej Jadwigi, Dynowskiej wspólnie z powiatem – 100 000 zł (razem 200 000 zł).

14. Przebudowa ul. Niepodległości 50/50 wspólnie z powiatem – 150 000 zł (razem 300 000 zł)

15. Budowa parkingu przy ul. Lubomirskich – dokumentacja – 30 000 zł

16. Przebudowa chodnika dojście do ulic Kąty – Żytnia – 60 000 zł,

17. Budowa dróg „osiedle Za szpitalem oraz połączenie ul. Budowlanych z ulica Szpitalna” – opracowanie dokumentacji (kontynuacja) – 70 000 zł.

18. Budowa drogi ul. Benbenka IV etap – budowa odwodnienia I przecznicy – 30 000 zł

19. Przebudowa drogi ul. Dobra boczna – dokumentacja – 10 000 zł;

20. Budowa parkingu przy ul. Słowackiego III etap – 150 000 zł

21. Przebudowa parkingu i placu wejściowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przeworsku – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – projekty ogólnomiejskie – 94.400 zł

22. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska od 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk" – opracowanie dokumentacji dotacja dla województwa – 32 000 zł;

23. Stabilizacja osuwiska rejon ulicy Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej – w ramach projektów osuwiskowych – 340 000 zł

24. Stabilizacja osuwiska rejon ul. Wałowej, Bernardyńskiej, i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej ulic Wałowej Bernardyńskiej i Krętej – w ramach projektów osuwiskowych – 340 000 zł

25. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Pod Rozborzem – 80 000 zł

26. Modernizacja basenu krytego przy Szkole podstawowej Nr 1 – 183 031 zł

27. Budowa kanalizacji sanitarnej Lwowska II – I etap – 200 000 zł

28. Rewitalizacja Skansenu "Pastewnik" w Przeworsku” gonty karczma – 305 000 zł

29. Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk – Przystosowanie budynku i droga ul. Kilińskiego projekt RPO – 816 852,14 zł

30. Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław – Przeworsk – Przebudowa i renowacja Oberży projekt RPO – 300 000 zł

31. Zdrowy Przeworsk -osiedlowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Czarnieckiego – 50.000 zł – zadanie

w ramach budżetu obywatelskiego – projekty lokalne

32. Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Dobrej – 43.342,50 zł – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego -projekty lokalne

33. Modernizacja Skateparku na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego w Przeworsku – 41 000 zł.

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow