Budżet Obywatelski Przeworska- jutro rusza głosowanie

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Budżet Obywatelski Przeworska- jutro rusza głosowanie

Kartę można pobrać także osobiście w Kancelarii Ogólnej, ul. Jagiellońska 10 lub tutaj http://www.przeworsk.bip.info.pl/

KARTA DO GŁOSOWANIA – budżet obywatelski miasta Przeworska na rok 2020 – .PDF

Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu z każdej kategorii.

Głosowanie przeprowadza się poprzez osobiste złożenie wypełnionej karty do głosowania w kancelarii Urzędu Miasta Przeworska – ul. Jagiellońska 10, parter, wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, z dopiskiem "Budżet obywatelski miasta Przeworska na rok 2020 – głosowanie” lub też wysłanie skanu wypełnionej karty do głosowania na adres: bo@przeworsk.um.gov.pl .

Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione wszystkie karty wypełnione przez te osoby będą uznane za nieważne.

 

Obliczanie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów. Wyniki głosowania podawane są niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska https://www.przeworsk.um.gov.pl oraz w oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Przeworska http://www.przeworsk.bip.info.pl/

Do realizacji przekazane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w budżecie obywatelskim, odpowiednio w każdej kategorii. Niewykorzystane środki finansowe pozostają w budżecie miasta Przeworska. Jeśli projekty uzyskają taką samą liczbę głosów w danej kategorii, a suma kosztów ich realizacji przekracza pulę dostępnych środków finansowych, wówczas zrealizowany zostanie projekt wybrany w drodze losowania, na które zostaną zaproszeni projektodawcy.

Realizacja projektów wybranych w głosowaniu przez mieszkańców miasta Przeworska nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miasta Przeworska uchwały budżetowej na rok 2020.

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow