Utworzenie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Utworzenie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”

W dniu 21 września 2020 roku w Podkarpackim  Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Adamówka  dotycząca utworzenia w Naszej Gminie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”.

W ramach pilotażowego programu powstanie 30 Centrów na terenie całego kraju, w tym tylko 4 w gminach liczących poniżej 5 000 mieszkańców. Jedną z nich jest Gmina Adamówka.

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” powstanie na bazie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce, którego Kierownik dr Malwina Misiąg jest pomysłodawczynią i autorką projektu.  Jej zaangażowanie w  pracę, zdolność rozpoznawania potrzeb mieszkańców, znajomość problemów lokalnej społeczności, a przede wszystkim sposobów ich rozwiązywania zaprezentowane we wniosku konkursowym pozwoliło na  uzyskanie najwyższej oceny spośród wszystkich wniosków złożonych w tej kategorii.

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” będzie miejscem, w którym w sposób skoordynowany i spersonalizowany oferowane będą usługi społeczne adresowane do ogółu mieszkańców, adekwatnie do ich potrzeb. Oferta usługowa Centrum będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców, bez stosowania kryterium dochodowego, czy innych form selekcji. CUS ma zajmować się nie tyle bezpośrednim świadczeniem usług, ile raczej organizowaniem ich dostępności w pakietach świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców współpracujących z Centrum. Centrum Usług Społecznych  zakłada również realizację swoich zadań poprzez działania o charakterze samopomocowym, wolontariat i wsparcie sąsiedzkie.  Najważniejsze kierunki usług świadczonych przez Centrum obejmować będą przede wszystkim działania takie jak:

wsparcie osób starszych wraz z ich reintegracją społeczno-zawodową,
usługi zdrowotne i opiekuńcze wspierające osoby z niepełnosprawnościami,
usługi z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
opieka nad dziećmi do lat 3.
Realizacja  projektu  przewidziana jest na lata 2021-2023, a jego wartość wynosi 2 499 595,10 zł. Pozyskane dofinansowanie cieszy tym bardziej, że nie wymaga ono wkładu własnego z budżetu gminy.

Edward Jarmuziewicz 
Wójt Gminy Adamówka

http://www.adamowka.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow