Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

18 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyła się VII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji. W porządku obrad znalazło się m.in. przedstawienie raportu o stanie powiatu przeworskiego za 2018 rok i debata nad nim, podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Przeworskiego, a także podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Raport został udostępniony publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przeworsku. W tym punkcie głos mogli zabrać mieszkańcy powiatu, którzy do dnia poprzedzającego sesję zobowiązani byli do złożenia przewodniczącemu rady pisemnego zgłoszenia udziału w debacie, popartego podopisami co najmniej 150 osób. Jednak takie zgłoszenie nie wpłynęło. Rada Powiatu Przeworskiego, po rozpatrzeniu i zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu, podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Przeworskiego jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Dochody zrealizowane ogółem Powiatu w 2018 roku to 76.354.140,40 zł i zostały wykonane w  99,31 %  w stosunku do planowanych  (po zmianach 76.883.586,80 zł). Natomiast  plan wydatków po zmianach określony w wysokości 76.593.462,80 zł został wykonany w  91,73 %, tj. zrealizowano wydatki  w wysokości 70.260.393,00 zł. Na koniec 2018 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 6.071.765,97 zł, natomiast nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wyniosła 8.272.206,38 zł.

Sprawozdanie budżetowe pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Przeworskiego. Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek rekomendując udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. Pozytywne opinie w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu  za 2018 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Przeworskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 r. udzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

powiatprzeworsk.pl

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow