Podpisano umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podpisano umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Po wielu latach starań, największa inwestycja w Przeworsku staje się faktem. Rusza projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Przeworsku. Prezes Zarządu Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Krzysztof Ożóg i wiceprezes Aleksander Przeszłowski oraz Prezes Inżynierii Rzeszów S.A. Grzegorz Król i Członek Zarządu Mirosław Ciura w obecności burmistrza Przeworska Leszka Kisiela oraz zastępcy Wojciecha Supersona podpisali dzisiaj umowę wykonawczą o wartości 25 429 020 zł mln zł. Łączna wartość projektu to 26,6 mln zł, w tym 13,8 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zgodnie z harmonogramem zakończenie modernizacji oczyszczalni planowane jest na 31.10.2022 r.

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu o nazwie ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”. Dotychczas zrealizowano część zadań wchodzących w skład projektu m.in.: na potrzeby oczyszczalni ścieków zakupiono nową koparko-ładowarkę. Zakupiono także system monitorowania sieci wodociągowej. Dzięki niemu skróci się do minimum czas reakcji na pojawiające się w sieci awarie, ubytki i nagle zwiększony pobór wody, a to przełoży się na realne oszczędności finansowe. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono firmę, która pełnić będzie dla zadania funkcję Inżyniera Kontraktu. Dotychczas poniesione koszty to 837 725 zł.

Przygotowano i uzgodniono z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednią dokumentację przetargową, a następnie dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych związanych z ,,Przebudową i rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”. Niestety w każdym z postępowań wpłynęła tylko jedna oferta, która znacznie przewyższała kwotę, którą PGK Sp. z o.o. zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynikającą m.in. z dostępnych środków finansowych, jak i umowy o dofinansowanie.

Zamawiający stosownie do art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych był dwukrotnie zmuszony do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. Po przeprowadzonych przez PGK Sp. z o.o. uzgodnieniach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz burmistrzem Przeworska, podjęto działania zmierzające do uzyskania zgody Instytucji Wdrażającej na zmianę zakresu rzeczowego projektu, wydłużenie terminu jego realizacji przy jednoczesnym wzroście przyznanej kwoty dofinansowania. Działania te zostały zakończone sukcesem i w dniu 05.05.2020 r. podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 20.04.2017 r. projektu „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”. Jednocześnie przygotowano i ogłoszono nowe, trzecie już, postępowanie przetargowe na wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych związanych z ,,Przebudową i rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”, tym razem zakończone podpisaniem umowy o wykonanie inwestycji.

"Składam serdeczne podziękowania Zarządowi PGK Sp. z o.o. oraz wszystkim pracownikom gospodarki komunalnej, którzy przyczynili się do finalizacji tego projektu" – Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow