Zaproszenie na III sesję Rady Powiatu Przeworskiego VII kadencji

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Zaproszenie na III sesję Rady Powiatu Przeworskiego VII kadencji

26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 13:00 odbędzie się III sesja Rady Powiatu Przeworskiego VII kadencji w dużej Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 (parter).

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
 5. Przedstawienie Raportu o Stanie Powiatu Przeworskiego za 2023 rok.
 6. Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Przeworskiego za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Przeworskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika powiatu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników na terenie Gminy Tryńcza” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2024.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr P 1581 R w Miejscowości Nowosielce” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr P 1594 R Przeworsk – Zarzecze” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2024.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Adamówka – Biele Etap II” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2024.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodników przy drodze powiatowej P 1609 R Sietesz – Siedleczka” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2024.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze powiatowej P 1583 R Studzian – Wojciechówka” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2024.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji odcinka drogi powiatowej P 1553 R Adamówka – Pawłowa – Cewków” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2024.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej P 1518 R Gniewczyna Łańcucka – Świętoniowa” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2024.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej P 16704 R Żurawiczki Zarzecze” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2024.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wnioski i oświadczenia.
 27. Zakończenie sesji.

Źródło: Powiat Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow