Rekordowy budżet gminy Tryńcza na rok 2020 uchwalony

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Rekordowy budżet gminy Tryńcza na rok 2020 uchwalony

W dniu dzisiejszym odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Tryńcza, której tematem obrad było przede wszystkim podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2020.  Projekt Budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową  w Rzeszowie i został przyjęty jednogłośnie przez radnych podczas obrad dzisiejszej sesji. 


Budżet zakłada dochody na poziomie 57 mln zł oraz wydatki w wysokości 56,2 mln zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Należy podkreślić, że w przyszłorocznym budżecie wysokość wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca będzie jedną z najwyższych wśród podkarpackich samorządów i wyniesie 2625,44 zł. Wydatki majątkowe będą stanowiły łącznie 22,45 mln zł, tj. 39,9% ogółu wydatków. 


Najistotniejsze wydatki majątkowe w roku 2020:
•    Realizacja projektu „Czysta energia” i montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych – 12 mln zł,
•    Rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap I  – 2,5 mln zł (całkowita wartość inwestycji w latach 2020-2021 – 6,3 mln zł)
•    Budowa strzelnicy – 2,04 mln zł (pokryta w 75% z dofinansowania),
•    Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – 2,00 mln zł (pokryta w pełni z pozyskanego dofinansowania),
•    Kontynuacja rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 1,3 mln zł,
•    Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników – 600 tys. zł,
•    Pomoc finansowa na drogi publiczne wojewódzkie – 570 tys. zł (w tym kontynuacja budowy ścieżki rowerowej przy DW 835),
•    Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 380 tys. zł.


Zaplanowane wydatki w zdecydowanej większości zostaną pokryte przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania. 


Warto dodać, że na przestrzeni ostatnich 5 lat kwota dochodów i wydatków na 2020 r. wzrosła dwukrotnie.Istotny jest również niski poziom zadłużenia liczony względem dochodów ogółem, który zmalał sześciokrotnie i na początku 2020 r. wyniesie zaledwie 4,78% wysokości zaplanowanych dochodów a całkowita jego spłata nastąpi do końca 2022 roku. W sesji budżetowej wziął udział także Starosta Przeworski Bogusław Urban. Zarówno Wójt jak i Radni podziękowali Staroście za dotychczasową dobrą współpracą, która zaowocowała chociażby przebudową infrastruktury drogowej i budową kolejnych odcinków chodników na terenie gminy Tryńcza. 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow