Absolutorium dla wójta gminy Tryńcza

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Absolutorium dla wójta gminy Tryńcza

W sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się dzisiaj XVII Sesja Rady Gminy Tryńcza, podczas której została przeprowadzona procedura absolutoryjna. Rada Gminy Tryńcza  przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tryńcza, rozpatrzyła Raport o stanie Gminy Tryńcza za rok 2019. Po zapoznaniu się z raportem Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie  udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.


Zgodnie z procedurą o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, Radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinią Komisji Rewizyjnej i wnioskiem w sprawie absolutorium, czego efektem było podjęcie uchwał  w sprawie  zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Tryńcza za 2019 r. oraz w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2019 rok. Radni nie mieli żadnych zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu, czego wynikiem było jednogłośne udzielenie  Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 r.  Gratulacje na ręce Wójta złożyła Przewodniczący Rady Gminy Zofia Nowak oraz obecni na Sesji Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch oraz Starosta Przeworski Bogusław Urban.

https://tryncza.eu/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow