Miasto rozdaje darmowe maseczki dla mieszkańców

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Miasto rozdaje darmowe maseczki dla mieszkańców

W malutkiej Kańczudze kobiety już od dawna zorganizowały się i szyją maseczki dla firm, osób prywatnych i szpitali. Burmistrz rozdawał sprzedawcom w sklepach środki ochrony osobistej, teraz w obiektach handlowych przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy zostawili darmowe maseczki dla mieszkańców. 


Darmowe maseczka przysługują mieszkańcom miasta i gminy Kańczuga (woj. podkarpackie). Urząd Miasta i Gminy wydął komunikat- W dniu dzisiejszym(16/04/2020 przyp. autora)  z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga – Andrzeja Żygadło do wszystkich sklepów spożywczych na terenie miasta i gminy zostały przekazane pierwsze pakiety darmowych maseczek dla mieszkańców gminy. W związku z powyższym informujemy, iż można nabyć nieodpłatnie w tych sklepach maseczkę na własne potrzeby.  Jednocześnie w trosce o innych prosimy o pobieranie 1 szt. maseczki, tak aby każdy mógł się zaopatrzyć w niezbędny środek ochrony.  Przypominamy jednocześnie iż, od dnia 16 kwietnia wprowadzony został obowiązek zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców – maseczki zostały przekazane do każdej miejscowości, będą na bieżąco uzupełnianie, tak aby w największym stopniu chroniły nas przed zarażeniem. Jednocześnie apelujemy o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych.


Gdzie zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?
-w środkach publicznego transportu zbiorowego
-w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
na drogach i placach,
-w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
-w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), na terenie nieruchomości wspólnych.


Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?
-dzieci poniżej 4 lat
-osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
-osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
-kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
-duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
-żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Fot. UM Kańczuga

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow