Uchwała o dotacjach na renowacje zabytków w powiecie przeworskim

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Uchwała o dotacjach na renowacje zabytków w powiecie przeworskim

Projekt

Uchwała Nr ………………..
Rady Powiatu Przeworskiego

z dnia ……………….. 2021 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w 2021 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr XX/219/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, Rada Powiatu Przeworskiego uchwala:

§ 1.  Przyznaje się dotację celową z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w 2021 r.:

1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim, Jawornik Polski 13, 37-232 Jawornik Polski,

a) na zadanie o nazwie: Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich plebanii Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim w zakresie malowania dachu w kwocie: 23 360,80 zł.

b) na zadanie o nazwie: Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Parafialnego pw.
św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim w kwocie: 26 639,20 zł

2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze, ul. Szkolna 1, 37-220 Kańczuga, na zadanie o nazwie: Konserwacja i restauracja zabytkowej kaplicy pw. Św. Barbary w Kańczudze, w kwocie 50 000,00 zł.

3) Klasztorowi OO. Bernardynów w Przeworsku, ul. Bernardyńska 22, 37-200 Przeworsk,
na zadanie o nazwie: Konserwacja i restauracja elewacji południowej kościoła oo. Bernardynów w Przeworsku – etap II Konserwacja kamiennego cokołu elewacji południowej kościoła oo. Bernardynów w Przeworsku w kwocie 50 000,00 zł.

4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku , ul. Kościelna 7, 37-200 Przeworsk na zadanie o nazwie: Konserwacja elewacji północnej dawnego klasztoru bożogrobców w zespole kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku (wątki ceglane i gzymsy)  w kwocie 50 000,00 zł.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przeworskiego.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w 2021 r.

Zabytki pełnią istotną funkcję w życiu społecznym, integrując i budując poczucie tożsamości regionalnej.

Art. 4 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) określa ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami jako zadanie publiczne o charakterze ponadgminnym należące do kompetencji powiatu.

Rada Powiatu Przeworskiego na podstawie delegacji ustawowej z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), podjęła Uchwałę nr XX/219/21 z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Uchwałą Nr 145/55/21 z dnia 11.03.2021 r. Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Powiatu Przeworskiego.

Złożone wnioski o udzielenie dotacji zostały zaopiniowane przez powołaną w tym celu komisję oraz skierowane na posiedzenie Zarządu Powiatu Przeworskiego. Zarząd zarekomendował do dofinansowania zaopiniowane wnioski, wraz z kwotą przyznanej dotacji.

Niniejsza uchwała określa zatem nazwy podmiotów które otrzymały dotacje, zadania, na wykonanie których przyznano dotacje oraz kwoty przyznanych dotacji.

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow