Podwyżka cen wywozu śmieci – głos zabiera Burmistrz

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Podwyżka cen wywozu śmieci – głos zabiera Burmistrz

W Urzędzie Miasta Przeworska poprosiliśmy o komentarz dotyczący podwyżki cen wywozu śmieci. Temat bardzo bulwersuje naszych Czytelników, dlatego szczegółowo wszystko wytłumaczył Burmistrz Miasta Leszek Kiesiel.


Stanowisko Leszka Kisiela dotyczące podwyżki cen śmieci:
"Od 2 lutego 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych z 24 zł na:
1. 32 zł za osobę – dla mieszkańców od 1-5 osób,
2. 30 zł za osobę – dla mieszkańców od 6 osób i więcej.

Od 1 kwietnia 2020 roku istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi którzy zadeklarowali, że kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Od 1 lutego 2021 r. zwiększone zostało zwolnienie i będzie wynosiło 3 zł od osoby na miesiąc.

Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu, przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Inne istotne czynniki to wzrost ilości produkowanych odpadów i wprowadzenie kolejnych zmian przepisów prawa krajowego, do których realizacji zobligowane są wszystkie gminy.    

System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się bilansować i samofinansować. Co oznacza, że zagospodarowanie odpadów może być finansowane wyłącznie 
z opłat mieszkańców. Wnoszone przez mieszkańców opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz koszty odbioru i zagospodarowania są księgowane na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki te nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie innych zadań niezwiązanych z gospodarką odpadami. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące:
1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) obsługę administracyjną systemu,
4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Szacuje się, że w 2021 roku z terenu miasta odbierze się ponad 3 200 Mg odpadów niesegregowanych 
i 1 350 Mg selektywnie zebranych. Razem to ponad 4 550 Mg odpadów rocznie.

Koszty zagospodarowania odpadów niesegregowanych wyniosą około 1 873 152 zł. Koszty odbioru odpadów niesegregowanych i selektywnie zebranych (wraz z zagospodarowaniem) wyniosłą  ok. 2 559 150 zł. Koszty administracyjne systemu wyniosą ok. 86 500 zł. Łącza kwota systemu gospodarki odpadami 4 518 802 zł. Szacunkowa liczba mieszkańców w systemie to 12 211 (na ok. 15 142 zamieszkałych – stan na 31.12.2020 r.). Zmiana stawki opłaty pozwoli więc na zamknięcie się systemu.

Po analizie i złożonych zmianach deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi wielu mieszkańców naszego miasta składa deklaracje pomniejszone o rzeczywistą liczbę mieszkańców, dzieje się tak ze względu na pracę za granicą, uczęszczanie dzieci do szkół ponadpodstawowych 
czy studentów wyprowadzających się do innych miast w związku z podjętą nauką czy pracą. 
W przypadkach, kiedy nastąpiła zmiana liczby osób, która ma istotny wpływ na wysokość opłaty m.in. urodzenia dzieci, wprowadzenie się nowych domowników niezameldowanych, powroty 
z zagranicy czy studiów powinna zostać złożona zmiana deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Niestety, spora grupa mieszkańców nie koryguje deklaracji, co powoduje mniejsze wpływy z opłat. A równocześnie wzrost opłat dla pozostałych mieszkańców. Biorąc pod uwagę rozbieżności w systemie przeprowadzane są kontrole, a w przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracjach wysyłane są wezwania do zgłoszenia się do urzędu w celu wykazania stanu zgodnego z rzeczywistością. 

Zasadniczy wpływ na koszty związane z funkcjonowaniem systemu ma ilość wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta. Analiza wskazuje, że ilość odebranych odpadów niesegregowanych minimalnie spada (spowodowane jest to wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych z systemu od 1 kwietnia 2020 roku), jednakże selektywnie zebranych sukcesywnie zwiększa się w stosunku do lat poprzednich. W roku 2020 zebrano odpadów selektywnych (typu papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne) ok. 550 Mg a w 2019 ok. 440 Mg – co stanowi 25% wzrostu. Wzrost ilości odpadów to jedna z bezpośrednich przyczyn wzrostu cen odbioru odpadów z naszych gospodarstw domowych. Należy pamiętać, że im więcej śmieci produkujemy, tym więcej miasto musi zapłacić za ich odbiór i zagospodarowanie. I dodatkowo – im więcej nieprawidłowości w segregowaniu, tym wyższe koszty.

Wzrastają także koszty zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych np. średni koszt zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych wyniesie w 2021 roku 1 600 zł za tonę, koszt przeterminowanych leków to 10 584 zł za tonę, koszt zagospodarowania opon wyniesie w 2021 roku 864 zł za tonę, a koszt odbioru transportu i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych wyniesie 993,60 zł za tonę. Pomimo wzrostu cen, coraz trudniej jest zagospodarować te i inne odpady, którymi nie są zainteresowane przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem. Ilość tych odpadów niestety drastycznie rośnie, co przekłada się na duże koszty z tym związane.

Od 2017 roku Gmina Miejska Przeworsk na mocy porozumienia zawartego z Gminą Leżajsk korzysta z możliwości przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Przeworska w instalacji komunalnej w Giedlarowej, wchodzącej w skład zakładu komunalnego „Stare Miasto – Park” Spółka z o. o., Wierzawice 874 w Leżajsku. Od 1 stycznia 2021 roku nastąpił wzrost ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych do  585,36 zł brutto za tonę. W Dzienniku Ustaw z dnia 5 kwietnia 2017 r. poz. 723 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Rozporządzenie to spowodowało istotny wzrost opłat tzw. marszałkowskich za składowanie odpadów komunalnych, które muszą ponieść instalacje komunalne. Rozporządzenie podniosło opłatę za składowanie odpadów komunalnych niemal sześciokrotnie. Warto przypomnieć, że w 2007 roku stawka ta wynosiła 16 zł za tonę. Tymczasem w 2018 roku koszt ten wyniósł 140,00zł, w 2019 roku 170,00 zł, w 2020 roku  270,00 zł za tonę. Jest to 62 % wzrost w stosunku do roku 2019. W ciągu 13 lat opłata wzrosła o 254 zł.

Na znaczący wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wpływ ma wiele innych czynników, niezależnych od właścicieli instalacji komunalnych, jak np. wzrost kosztów funkcjonowania systemu m. in. ceny energii elektrycznej, cen paliw, aktualizacji i obsługi oprogramowania informatycznego SOFTRES, wzrost wynagrodzenia minimalnego w kraju czy opłaty za przesyłki listowe wysyłane poza miasto Przeworsk.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że funkcjonujący w Przeworsku system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta umożliwia mieszkańcom oddanie w każdej ilości wszystkich rodzajów odpadów. Zmieniona częstotliwość nie wyklucza oddania wszystkich wytworzonych odpadów zmieszanych w danym miesiącu – każdy mieszkaniec ma możliwość przywiezienia odpadów do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) się przy ul. Głębokiej 5 w Przeworsku (baza Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.) we własnym zakresie.

W podobnej sytuacji jak miasto Przeworsk są inne gminy, które podjęły już uchwały o znaczącym wzroście opłat za odpady w 2021 roku, np. Lubaczów – 36 zł, Przemyśl – 32, od zeszłego roku Rzeszów – 32 zł, ale również gminy wiejskie, np. Chmielnik – 32, Żurawica – 29 zł, Świlcza – 36 zł, gmina Łańcut – 30 zł. Kolejne gminy zapowiadają podwyżki opłat po przeprowadzonych przetargach".


Od włodarza dostaliśmy też link do artykułu z "Businessinsider"


"20 powodów wzrostu ceny wywozu śmieci. Te informacje rzucają światło na system":


https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/oplaty-za-smieci-20-powodow-dlaczego-jest-tak-drogo/n2qmnw1?utm_source=businessinsider.com.pl_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 
 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow