Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz

Prezes Zarządu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk Burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch wspólnie z wiceprezesem Leszkiem Kisielem Burmistrzem Miasta Przeworska podpisali z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomaszem Czopem umowę na realizację projektu pt. „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Wartość całego projektu to niebagatelna kwota – 1 757 733,98 zł, otrzymana dotacja wynosi 1 599 290,97 zł.

Projektem „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie gmin MOF Jarosław – Przeworsk, tj.: Jarosławia, Przeworska, Gminy Przeworsk i Gminy Pawłosiów, osoby mające 30 lat i więcej, pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub os. bierne zawodowo; rolnicy i członkowie ich rodzin; osoby ubogie pracujące. Projekt swym zakresem obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia oraz staże. Jego realizacja rozpocznie się w kwietniu br., a zakończy się w grudniu 2022 r.

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow