Budżet miasta Przeworska na 2021 przyjęty jednogłośnie

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Budżet miasta Przeworska na 2021 przyjęty jednogłośnie

Na wczorajszej (29 grudnia br.) sesji Rada Miasta Przeworska jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2021 rok. Dziękuję wszystkim radnym za to, że w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców Przeworska potrafią mówić jednym głosem. Dziękuję także wszystkim współpracownikom, szczególnie Skarbnikowi Miasta Pani Dorocie Jarosz, którzy przez ostatnie miesiące pracowali nad przyszłorocznym budżetem.

Pandemia COVID-19 jest nie tylko tragedią ze zdrowotnego i ludzkiego punktu widzenia, lecz ma również głęboki wpływ na nas jako lokalny samorząd. Spodziewamy się, że kryzys społeczno-gospodarczy poważnie wpłynie na finanse naszego miasta. Konstrukcja budżetu na rok 2021 wymagała od nas wielu analiz, które często wymuszały zmianę priorytetów polityki rozwoju naszego miasta.

Projekt budżetu miasta na rok 2021 przewiduje dochody w wysokości 81 035 000 zł oraz wydatki w wysokości 84 485 000 zł.
W projekcie budżetu wyodrębnia się dochody bieżące w wysokości 79 076 227,51 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 958 772,49 zł. Natomiast wydatki na zadania bieżące w wysokości 77 573 903 zł , a wydatki majątkowe w wysokości 6 911 097 zł. W budżecie miasta na rok 2021 planuje się deficyt w wysokości 3 450 000 zł. Rozchody budżetu miasta planuje się w wysokości 1 050 000 zł (na spłatę kredytów i pożyczek).

W strukturze wydatków budżetu miasta na 2021 rok największą pozycję stanowią więc wydatki na oświatę w wysokości 30 582 415,95 zł, tj. 36,19% budżetu. Koszty ponoszone przez miasto na utrzymanie placówek oświatowych i wynagrodzenia nauczycieli są coraz większe. Drugim działem o największych wydatkach jest szeroko rozumiana pomoc społeczna i rodzinna, na którą przewidziano w budżecie miasta 26 345 017 zł (31,18% budżetu). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki 7 791 047 zł (9,22% budżetu). Transport i łączność to wydatki rzędu 2 943 766 zł (3,48% budżetu), administracja publiczna 6 544 825,55 zł (7,74% budżetu). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano 3 334 988 zł (3,94% budżetu), na kulturę fizyczną 3 280 742,50 zł (3,88% budżetu).

Do najważniejszych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2021 r. należą inwestycje drogowe i infrastrukturalne w mieście.
I tak na drogi publiczne wojewódzkie planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w wysokości 220 000 zł na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzyńska polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk (ul. Węgierska).

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę w wysokości 117 543 zł. W ramach wydatków majątkowych planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku na zadania:
➡️przebudowa ul. Gorliczyńskiej obejmująca budowę chodnika – dojścia do SP 3 – 30.000 zł,
➡️dokumentacja na przebudowę dróg Krasickiego –Tysiąclecia –Konopnickiej -Dynowskiej- Lubomirskich 51 598 zł,
➡️przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta Przeworska -35 945 zł.
W ramach dróg publicznych gminnych zaplanowano w wysokości 1 641 223 zł W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 120 000 zł na utrzymanie dróg. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 1 521 223 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 521 223 zł na zadania:
➡️przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami – 611 223 zł (środki z FDS oraz środki własne),
➡️przebudowa drogi ul. Księdza Prałata Adama Ablewicza – 110 000 zł (wkład własny do projektu ze środków UE)
➡️przebudowa drogi ul. Żurawia – 150 000 zł,
➡️przebudowa drogi ul. Głęboka boczna – 50 000 zł,
➡️przebudowa drogi ul. Wołodyjowskiego – 80 000 zł,
➡️przebudowa drogi ul. Rzemieślnicza – 120 000 zł,
➡️przebudowa drogi ul. Józefa Poniatowskiego boczna – 115 000 zł,
➡️przebudowa drogi ul. Jana III Sobieskiego boczna – 115 000 zł,
➡️przebudowa drogi ul. Klonowa III etap – 170 000 zł.

Na drogi publiczne wewnętrzne zaplanowano kwotę w wysokości 525 000 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 115 000 zł na utrzymanie dróg. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 410 000 zł na zadania:
➡️budowa parkingu przy ul. Lubomirskich – 100 000 zł (wkład własny do projektu budowy parkingu przy kolejce wąskotorowej ze środków UE),
➡️przebudowa drogi ul. Dobrej – bocznej – 70.000 zł,
➡️budowa parkingu przy ul. Słowackiego IV etap – 240 000 zł,
➡️planowana przebudowa dróg dojazdowych do pól 20 000 zł (wkład własny do wniosku).

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę w wysokości 440 000 zł na zadanie: Stabilizacja osuwiska rejon ul. Wałowej, Bernardyńskiej, i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej ulic Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej.

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki planuje się wydatki bieżące w wysokości 293 672 zł, w tym projekty dofinasowane z UE Karpackie Laboratorium Medialne w wysokości 60 378 zł oraz Wirtualny Przepiśnik Karpacki w wysokości 216 294 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych w wysokości 270 000 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 15 000 zł, wydatki majątkowe w wysokości 255 000 zł na zadania:
➡️przebudowa muru cmentarnego – 55 000 zł,
➡️rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Pod Rozborzem – 200 000 zł.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosą 7.791.047 zł. Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 466.000 zł, w tym wydatki bieżące związane będą z utrzymaniem i remontami kanalizacji deszczowej – 216.000 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 250.000 zł zostały zabezpieczone na zadania:
– kanalizacja sanitarna ul. Lwowska II-190.000 zł,
– budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Studziańskiej -31.000 zł,
– budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Benbenka (dokumentacja) -29.000 zł.

Wydatki na gospodarkę odpadami planowane w wysokości 5 400.000 zł. Planowane wydatki na oczyszczanie miasta tj. zamiatanie, wywóz nieczystości, odśnieżanie w okresie zimy założone zostały w wysokości 570 000 zł, a na utrzymanie zieleni miejskiej 215 000 zł.

Na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetleniowych założono 746 000 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł na modernizację oświetlania na terenie miasta. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. W ramach wydatków zaplanowano również działania na programy finansowane z udziałem środków UE na zadanie: Botanic_Challenge w wysokości 230 100 zł.

1 453 256 zł zabezpieczono na holistyczną rewitalizację na terenie MOF Jarosław-Przeworsk: Roboty konserwatorskie i budowlane na zajeździe Pastewnik ze środków unijnych kwota 581 299,49 zł i środki własne 853 506,51 zł oraz na dostawę wyposażenia – Pastewnik warsztaty i integracja ze środków unijnych 11 250 zł i środki własne 7 200 zł.

Na dotacje na zadania inwestycyjne na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku zaplanowano kwotę 96 732 zł z przeznaczeniem na rewitalizację Kolejki Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów.

W ramach wydatków majątkowych w dziale Kultura Fizyczna przeznaczono kwotę 1 170 342,50 zł, w tym na zadania:
➡️Zdrowy Przeworsk – osiedlowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna 50 000 zł – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – projekty lokalne
➡️Budowa otwartej strefy aktywności przy ulicy dobrej – 43 342,50 zł – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – projekty lokalne
➡️Przebudowa boiska sportowego przy ul. Budowlanych w Przeworsku obejmująca kompleks lekkoatletyczny – 1 054 000 zł. Pokaż mniej

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow