Absolutorium dla Wójta Gminy Przeworsk

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Absolutorium dla Wójta Gminy Przeworsk

Rada Gminy Przeworsk podczas sesji 30 czerwca br. jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Przeworsk Danielowi Krawcowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.    

Podjęcie uchwały poprzedzone było analizą sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Przeworsk za rok 2020. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przeworsk o udzielenie Wójtowi absolutorium. Wyrazem uznania i poparcia dla Włodarza naszej Gminy było jednogłośne głosowanie Radnych "za" wotum zaufania i absolutorium. Wójt Daniel Krawiec podziękował Radzie Gminy za obdarzenie zaufaniem i udzielenie absolutorium.       

Realizacja budżetu Gminy za 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody w wysokości 79 574 725,30zł wykonano w kwocie 76 856 225,51 zł, co stanowi 96,58% planu

2. Planowane wydatki w wysokości 88 678 987,79 zł wykonano w kwocie 72 595 596,60 zł, co stanowi 81,86% planu

3. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie  4 260 628,91 zł

4. W 2020r. wykonano przychody w kwocie 2 004 262,49 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków

5. Planowane na 2020r. rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1 250 000,00 zł zostały zrealizowane w 100%

6. Na koniec 2020 roku kwota długu nie występuje!

Gratulujemy Wójtowi Danielowi Krawcowi udzielonego absolutorium.

http://www.przeworsk.net.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow