Wotum zaufania i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Wotum zaufania i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu

27 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyła się XV sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji. Najważniejsza z podjętych uchwał dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Poprzedziła ją, przyjęta jednomyślnie, uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu, podjęta w oparciu o przedstawiony Raport o stanie Powiatu Przeworskiego za 2019 rok.

Raport o stanie Powiatu Przeworskiego podsumowuje działalność Zarządu Powiatu w 2019 roku, a w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Jasno z niego wynika, że Zarząd Powiatu w roku poprzednim skutecznie realizował założone cele, przeprowadził szereg zadań inwestycyjnych, pozyskał środki zewnętrzne, a w swoim działaniu kierował się zasadą racjonalnego gospodarowania wydatkami ponoszonymi na zadania publiczne –  powiedział Zenon Koper, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego.

Istotną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę w Raporcie to finanse, które stanowią podstawę funkcjonowania każdej jednostki. Jeżeli są dobrze prowadzone, ułatwiają procesy inwestycyjne i pomagają uzyskać dodatkowe środki zewnętrzne – podkreślił Bogusław Urban, Starosta Przeworski.

Dochody zrealizowane przez Powiat Przeworski w 2019 roku wyniosły 77 751 320,02 zł, a wydatki 74 595 830,75 zł. Na koniec 2019 roku budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 3.155.489,27 zł. Powiat Przeworski może poszczycić się wysokim poziomem pozyskania środków zewnętrznych w kwocie 25 556 375 zł, w tym z funduszy europejskich 8 538 812 zł. Środki europejskie stanowią bardzo istotne źródło finansowania działalności powiatu. Wpływają na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co traktowane są jako ważny czynnik rozwoju lokalnego. Zrealizowane wydatki majątkowe kształtują się na poziomie 10 451 677 zł. Jest to bardzo znacząca wielkość, gdyż udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej strukturze wydatków wskazuje na prorozwojowy charakter powiatu i świadczy o jego dużej samodzielności finansowej oraz zdolności do obsługi zadłużenia, a w przyszłości do sięgania po różnego rodzaju źródła finansowania inwestycji. Stan zadłużenia Powiatu utrzymuje się na bezpiecznym poziomie, a dług w porównaniu do końca 2015 roku zmniejszył się o 11 144 556 zł.

https://www.powiatprzeworsk.pl/

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow