Zimowe utrzymanie dróg

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Zimowe utrzymanie dróg

Koordynatorem „Akcji Zima” w Urzędzie Gminy Tryńcza jest P. Tomasz Penkal który przyjmuje zgłoszenia dotyczące utrzymania przejezdności dróg gminnych w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do czwartku od godz. 7:30 – 15:30, w piątek od godz. 7:00 do 15:00, pod nr tel 16 642 12 21 wew. 40. 

Poza godzinami pracy Urzędu Gminy w Tryńczy, pilne potrzeby w zakresie interwencyjnego utrzymania należy zgłaszać do sołtysów poszczególnych wsi:


1.      Głogowiec P. Marta Kornafel tel.  603 833 700,
2.      Gniewczyna Łańcucka P. Roman Kozyra tel.  605 244 911
3.   Gniewczyna Tryniecka P. Edward Niemiec tel.  669 276 016,
4.      Gorzyce P. Elżbieta Sobala tel.  504 168 760,
5.      Jagiełła P. Grzegorz Drzystek tel.  502 055 309
6.      Ubieszyn P. Maria Kluczkowska tel. 509 727 958
7.      Tryńcza P. Stanisław Gliniak tel.  506 018 333
8.      Wólka Małkowa P. Stanisław Żugaj tel. 16 642 13 76
9.      Wólka Ogryzkowa P. Helena Mazur tel. 16 642 14 16
Przypominamy również, że zgodnie z przepisami art.5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 250/,obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.


Informujemy również, że stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 4   – ilekroć w ustawie tej jest  mowa o właścicielach – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.Gmina Tryńcza odpowiada za przejezdność i utrzymanie wyłącznie dróg gminnych, za pozostałe drogi zlokalizowane na terenie gminy odpowiadają ich zarządcy tj:

  1. DROGA KRAJOWA Nr 77 /przebiegająca przez Tryńczę, Wólkę Ogryzkową i Gorzyce/ –  Za utrzymanie odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych O/Rzeszów, Rejon Dróg w Koniaczowie, telefon dyżurnego czynny całą dobę:  16 623 23 59;

  1. DROGA WOJEWÓDZKANr 835 /przebiegająca  przez Ubieszyn, Tryńczę, Wólkę Małkową, Gniewczynę Tryniecką i Gniewczynę Łańcucką/ za utrzymanie odpowiada Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon w Koniaczowie, telefon dyżurnego czynny całą dobę:  16 621 28 38;

  1. DROGI POWIATOWE – za utrzymanie odpowiada Zarządu Dróg Powiatowych w Przeworsku, telefon dyżurnego czynny całą dobę:  16 642 31 28.    trr
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow