Znakomite rozpoczęcie Nowego Roku dla Gminy Przeworsk

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Znakomite rozpoczęcie Nowego Roku dla Gminy Przeworsk

Gmina Przeworsk w ramach działania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk  złożyła wspólnie wniosek  pn. „ Holistyczna rewitalizacja  na terenie MOF Jarosław – Przeworsk ”. Projekt  został wybrany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna  i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni społecznej. Ogólna wartość projektu to ponad 17,2 mln zł, dofinansowanie ze środków UE to 9,1 mln zł.  Wartość projektu Gminy Przeworsk to ponad 2,4 mln zł. Zakres wniosku dla Gminy Przeworsk to dwa zadania:

 –  dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Chałupkach (piętro) w celu nadania nowych funkcji społecznych i gospodarczych –  utworzenie Centrum Integracji Społecznej (prace remontowe, adaptacyjne,  utworzenie osobnego wejścia, zakupu sprzętu i wyposażenia, itp.). Czas realizacji: II kwartał  2019 r. – IV kwartał 2020 r.

  – przebudowa i wyposażenie budynku dawnej szkoły wraz z wykonaniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej na potrzeby prowadzenia działalności integracyjnej i aktywizacyjnej w miejscowości Ujezna. Czas realizacji: II kwartał 2019 r. – IV kwartał 2020 r.

 

 

 

Elżbieta Basiak

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow