Sąd przedłużył areszt dla przedsiębiorcy z Przeworska Piotra M. 

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Sąd przedłużył areszt dla przedsiębiorcy z Przeworska Piotra M. 

Wracamy do sprawy Elektrociepłowni Przeworsk. 

Rzecznik Prasowy Prokuratury krajowej w Katowicach Piotr Żak podał iż na posiedzeniu aresztowym 26.06.2018 roku Sąd przedłużył areszt dla Piotra M. do 11 lipca. Początkowo mężczyzna miał pozostać w areszcie do polowy czerwca.  Przeworski przedsiębiorca został zatrzymany w związku ze sprawą Elektrociepłowni Przeworsk. Piotr M.  jest jej byłym prezesem. Został zatrzymany wraz z sześcioma innymi osobami.  
12 kwietnia 2018 roku, na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali 7 osób w związku z zarzutami niegospodarności w spółce Skarbu Państwa PGE Energia Odnawialna S.A. Wśród zatrzymanych był przeworszczanin Piotr M. 
Sprawa dotyczy transakcji zakupu, przez państwową spółkę energetyczną wchodząca w skład Grupy PGE, niefunkcjonującej elektrociepłowni na Podkarpaciu. Wśród zatrzymanych jest czworo byłych członków zarządu PGE Energia Odnawialna S.A. w tym były  prezes Piotr M. oraz były dyrektor departamentu PGE Energia Odnawialna S.A., rzeczoznawca majątkowy oraz prezes zarządu spółki z branży energetycznej.   

Wyrządzili szkodę w kwocie nie mniejszej niż 22 miliony złotych 

Zarzuty stawiane byłym członkom zarządu PGE EO S.A. obejmują okres od 6 kwietnia 2009 roku do 24 listopada 2010 roku i związane są z realizacją inwestycji polegającej na nabyciu od spółki z branży energetycznej z siedzibą w Hruszczowicach – Gaje zorganizowanej części przedsiębiorstwa określanego jako „Elektrociepłownia Przeworsk” w Przeworsku. Dokonane w sprawie ustalenia wskazują, że transakcja nie miała żadnych podstaw ekonomicznych. 

Podejrzani pełniąc funkcję członków zarządu PGE Energia Odnawialna S. A. i będąc z tego tytułu obowiązani do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą tego podmiotu nadużyli udzielonych im uprawnień i nie dopełnili ciążących na nich obowiązków między innymi poprzez zaniechanie zlecenia wykonania projektu linii przesyłowej energii cieplnej do potencjalnych jej odbiorców, a także rzetelnej wyceny budowy takiego ciepłociągu. Zignorowali oni uzyskiwane informacje o złym stanie technicznym urządzeń zainstalowanych w „EC Przeworsk”, które nie nadawały się do nowoczesnej i ciągłej produkcji energii cieplnej oraz informacje o braku zainteresowania zakupem ciepła z Elektrociepłowni Przeworsk.  

Nie uwzględnili oni również istotnych danych przekazanych w ekspertyzie, w której wskazano m.in., że adaptacja urządzeń zainstalowanych w „EC Przeworsk” na cele ciepłownicze jest niezasadna oraz nie zweryfikowali rozbieżnych danych na temat rzeczywistej wartości EC Przeworsk przekazywanych w zlecanych operatach szacunkowych. Swoim działaniem wyrządzili PGE Energia Odnawialna S.A. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż 22 miliony złotych.  

Przywłaszczenie 6 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy 

Ponadto jak wynika z poczynionych w sprawie ustaleń, po otrzymaniu przez spółkę kwoty 22 milionów złotych, w związku ze sprzedażą Elektrociepłowni Przeworsk, jej prezes Piotr M. dokonał przywłaszczenia kwoty niemal 6 milionów złotych. Następnie, wspólnie ze słowackim przedsiębiorcą, podjął szereg działań mających na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia tych pieniędzy. Pieniądze w kwocie niemal półtora miliona euro zostały przelane na konto spółki zarejestrowanej na Gibraltarze. Zostały one w krótkim okresie wypłacone częściowo w gotówce, a częściowo trafiły na konta zagranicznych  spółek w dwóch słowackich bankach, skąd również zostały wypłacone w gotówce.  

Poświadczające nieprawdę operaty szacunkowe  

W sprawie zarzuty postawiono również rzeczoznawcom majątkowym, którzy poświadczyli nieprawdę w operacie szacunkowym dotyczącym określenia wartości rynkowej Elektrociepłowni w Przeworsku oraz aktywów materialnych i niematerialnych przeznaczonych do sprzedaży. Rzeczoznawcy zawyżyli w tym dokumencie rzeczywistą wartość budynków i budowali oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład majątku szacowanego przedsiębiorstwa o ponad 10 milionów złotych. Swoim zachowaniem ułatwili wyrządzenie PGE Energia Odnawialna S A. szkody majątkowej w kwocie co najmniej 22 milionów złotych, albowiem operat szacunkowy przez nich przygotowany służył do ustalenia ceny zakupu elektrociepłowni przez PGE Energia Odnawialna S.A 
Sprawcom w zależności od zarzucanych im czynów grożą kary do 8 i do 10 lat pozbawienia wolności.  

Aktualnie w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach trwają czynności procesowe z udziałem podejrzanych. Trzej zatrzymani w tym Piotr M. przebywają w katowickim areszcie. Pozostaną tam do11 lipca. Osoby, wobec których zastosowano wolnościowe środki wpłacały kaucje od 100 tyś do pół miliona zł. 

O całej sprawie szeroko pisaliśmy tutaj : http://mojprzeworsk.pl/2016/06/na-starych-budynkach-mozna-zarobic-20-mln-zl/ 

Do tematu wrócimy. 

BO, Dział Prasowy Prokuratura Krajowa  

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow