Oświadczenia radnego i przewodniczącego

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Oświadczenia radnego i przewodniczącego

Po oskarżeniach, które padły na ostatniej sesji Rady Miasta, które najpierw rzucił przewodniczący Rady miejskiej Tomasz Kojder względem radnego Krzysztofa Wiśniowskiegio, a radny odpłacił się innym oskarżeniem względem przewodniczącego publikujemy opinie obu polityków w tej spawie.


Tomasz Kojder, Przewodniczący Rady miasta Przeworska 
– W dniu 19 stycznia br. w porządku obrad sesji Rady Miasta Przeworska znalazł się punkt "Rozpatrzenie okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia prawa przez radnego." W tym punkcie radni zapoznali się z okolicznościami i sytuacją podpisania przez Pana radnego Krzysztofa Wiśniowskiego umowy o dzieło z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku w listopadzie 2016 roku. W związku z ustawowym obowiązkiem nałożonym na przewodniczącego rady miasta dotyczącym analizy oświadczeń majątkowych radnych w oświadczeniu Pana radnego zauważyłem zapis o dochodach z tytułu podpisanej umowy z dyrektorem SP 3 w Przeworsku.  Ustawa o samorządzie gminnym w art 24d ma brzmienie: "Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej."  Od 1 stycznia 2011 r. szkoły publiczne nie mogą być stroną czynności cywilnoprawnych. Mienie pozostające w ich dyspozycji nie jest ich własnym mieniem ale mieniem gminy i za ich zobowiązania ponoszą odpowiedzialność gminy. Czynność cywilnoprawna dokonana przez dyrektora musi opierać się na pełnomocnictwie wójta/burmistrza a więc w tym przypadku to burmistrz i radny byli stronami umowy, z tym zastrzeżeniem, że w imieniu burmistrza umowę podpisał dyrektor szkoły. Jak zostało ustalone państwo radni po wysłuchaniu wyjaśnień mają czas do najbliższej sesji aby ewentualnie skorzystać z paragrafu 54 statutu miasta Przeworska dotyczącego inicjatywy uchwałodawczej i wnieść projekt uchwały o wygaszeniu mandatu radnego. Bez względu na obrót sprawy jestem zobligowany powiadomić o przedmiotowym rozpatrzeniu Wojewodę Podkarpackiego.

Pan radny w trakcie sesji ostro mnie zaatakował, że korzystałem ze środków finansowych i lokalowych gminy jako prezes Klubu Szachowego Gambit Przeworsk. Nietrafnie porównał i ocenił tą kwestię z jego przypadkiem. Pan radny Wiśniowski działał we własnym imieniu i na własny rachunek a zarobione pieniądze trafiły do jego kieszeni. Natomiast moja aktywność ograniczała się do reprezentowania stowarzyszenia a wsparcie z dotacji trafiło na konto klubu. Dzięki tym środkom klub organizował wiele turniejów, stwarzał możliwości startów w zawodach ogólnopolskich dzieciom i młodzieży, osiąganiu przez nich nieprzeciętnych sukcesów. Wszystkie moje dochody mają odzwierciedlenie w oświadczeniach majątkowych składanych corocznie. Nigdy nie zarobiłem złotówki w stowarzyszeniu, a wręcz przeciwnie wielokrotnie wspierałem je finansowo znacznymi kwotami. Zarzuty Pana radnego nie mają podstaw merytorycznych są tylko aktem odwetu za wskazanie nieprawidłowości. W tym momencie oczekuję na sporządzenie protokołu ze wspomnianej sesji, po zatwierdzeniu go przez radę miasta dokonam analizy prawnej dotyczącej naruszenia moich dóbr osobistych i jeśli takowe nastąpiło, skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego dotyczącego art. 212 kodeksu karnego.


Krzysztof Wiśniowski, Radny miasta Przeworska
– Jako radny miasta Przeworska złożyłem oświadczenie majątkowe zgodnie z procedurami, w odpowiednim trybie oraz w terminach, które obowiązują. W oświadczeniu podałem wszystkie dane co do mojego majątku osobistego jak i rodzinnego oraz wykonywanej pracy i działalności w 2016 r. Dane te są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, wykazane są wszystkie moje dochody za 2016 rok. Żadnych danych nie zataiłem ani nie poczyniłem pomyłek rachunkowych. Złożyłem poprawne oświadczenie majątkowe bez żadnych nieprawidłowości. Nie zadowoliło to jednak Przewodniczącego Rady. Mimo prawidłowo złożonego oświadczenia majątkowego pan T. Kojder wdrożył prywatne śledztwo w mojej sprawie choć żadne przepisy prawa nie dają przewodniczącemu rady miasta prawa do takiego wpływania na analizę oświadczenia majątkowego ani oceny mojej działalności jak to pan Kojder uczynił. Pan Kojder wytropił aferę, której nie było i nie ma. Śledztwo pana Kojdra w moim przekonaniu nie miało na celu wyjaśnienie sprawy, czy rozwiania wątpliwości co do mojego oświadczenia majątkowego, a jedynie dyskredytację mojej osoby jako radnego. Radnego, który wygrał wybory znaczącym stosunkiem głosów i walczy skutecznie o inwestycje na swoim osiedlu i dba o sprawy mieszkańców. Być może ta skuteczność w walce o sprawy mieszkańców tak przeszkadza Panu T. Kojdrowi, że jedynym sposobem na pozbycie się mnie w walce o mandat radnego są właśnie takie działania.


Przewodniczący Kojder chciałby  z pewnością uchodzić za człowieka czystego jak kryształ, kierującego się wyłącznie przepisami prawa, chce być prawy i sprawiedliwy. A jest hipokrytą i cynikiem. Pan Kojder napisał na mnie donos do Wojewody Podkarpackiego w formie „zasięgnięcia opinii”, a dopiero teraz próbuje wyjaśnić całą sytuację. Poza plecami Rady Miasta oczekiwał na rozstrzygnięcie wątpliwości przez wojewodę, gdy ten odmówił przekazał sprawę do rozpatrzenia radzie miasta.  Jak wielkim trzeba być hipokrytą, aby donosić na radnego, oczekując sprawdzenia czy nie łamie przepisu 24d ustawy o samorządzie gminnym, a samemu bez zahamowań korzystać z mienia miasta Przeworska, zarządzać działalnością na mieniu miasta, a przede wszystkim podpisywać umowy z burmistrzem na dotacje z budżetu miasta .


Tomasz Kojder jako radny i przewodniczący rady a równocześnie Prezes Zarządu Klubu Szachowego Gambit zarządzając działalnością klubu przez 7 ostatnich lat, jako zleceniobiorca podpisywał umowy cywilnoprawne na wykonanie pracy związanej z realizacją zadań publicznych z burmistrzem miasta Przeworska: w 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 roku na realizacji zadań publicznych w formie dotacji.Łącznie Klub zarządzany przez Pana Kojdra otrzymał w wymienionych latach dotacje na kwotę 24.500 zł. Równocześnie Pan radny Kojder zarządzając działalnością klubu jako jego prezes wykorzystywał  mienie miasta do prowadzonej działalności, korzysta z obiektów sportowych, hali sportowej, budynku MOSIR, do którego przeniósł swoją siedzibę.


Ten kryształowy człowiek za jakiego pan radny Kojder chciałby uchodzić, a obecnie kryształowy  przewodniczący w korzysta z środków finansowych i mienia miasta. Nie widząc w tym nic złego, bo jego żadne przepisy nie dotyczą. Pytanie czy nie wykorzystuje swojej pozycji jako „radny miasta” a  obecnie jako „przewodniczący rady miasta na swoja działalności  i czy swoim działaniem nie naruszył art. 24 e  ustawy o samorządzie gminnym. Takie postępowanie cechuje człowieka, który nie tylko jest wielkim hipokrytą, ale i cynikiem w swojej działalności. Pan Kojder rozpoczął widać już swoją kampanię wyborczą, w której próbuje mnie zdyskredytować.


*Oświadczenia obu radnych prezentujemy w całości, bez żadnych ingerencji w ich treść. Opinie nie są skracane. Obaj Panowie zostali poproszeni o opinię dotyczącą sytuacji, która miała miejsce na  styczniowej sesji Rady Miasta i oskarżeń, które wówczas padły. Redakcja Twoje miasto Przeworsk. 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow