Miejski fetor

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Miejski fetor

Nasi Czytelnicy w ostatnim czasie pisali do nas z prośbą o poruszenie tematu fetoru w mieście. Według mieszkańców najgorzej jest w okolicach ulicy Gorliczyńskiej, oraz obiektu Sportowo Rekreacyjno-Turystycznego przy ul. Budowlanych. Przeworszczanie zlokalizowali źródło nieprzyjemnego zapachu natychmiast – winowajcą jest oczyszczalnia ścieków. 


Z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji zgłosiliśmy się do burmistrza Przeworska Leszka Kisiela. Szerokiej odpowiedzi  na wszystkie interesujące nas i naszych Czytelników udzielił prezes PGK Krzysztof Ożóg – Przeworska Gospodarka Komunalna Sp.  z o.o.  w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców o uciążliwościach związanych z odorem jaki w ostatnich dniach można było odczuć w naszym mieście informuje: Oczyszczalnia Ścieków w Przeworsku przyjmuje ścieki z terenu miasta Przeworska, Gminy Przeworsk i częściowo z Gminy Zarzecze. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. czuwa nad prawidłową pracą samej Oczyszczalni Ścieków, miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz fragmentu sieci gminy Zarzecze. Pracę sieci Gminy Przeworsk nadzoruje Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o.


Nieprzyjemny zapach powodujący w ostatnim okresie uciążliwości dla mieszkańców wystąpił w wyniku awarii na sieci kanalizacji tłocznej doprowadzającej ścieki z Gminy Przeworsk do miejskiej oczyszczalni. Awaria przepompowni ścieków na terenie Gminy Przeworsk spowodowała długotrwałe przetrzymanie ścieków w rurociągach tłocznych, gdzie w warunkach beztlenowych doszło do ich zagniwania. Po usunięciu awarii przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk, zgniłe ścieki zainfekowane bakteriami beztlenowymi dotarły do studzienek rozprężnych zlokalizowanych na terenie miasta Przeworska, skąd rozprzestrzeniły się po sieciach kanalizacji sanitarnej powodując wydzielanie się nieprzyjemnego dla mieszkańców odoru. Spółka nasza po uzyskaniu informacji o awarii powzięła decyzję o zaimplementowaniu do sieci kanalizacji sanitarnej środka neutralizującego odory. Środek dozowany jest w sposób ciągły, jednak efekty działania nie są natychmiastowe i potrzeba około miesiąca, aby uzyskać zamierzony cel.      

Powyższa awaria zbiegła się z intensywnym zrzutem ścieków, przekraczających wartości dopuszczalne z zakładu Rauch Polska Sp. z o.o. Tu należy nadmienić, że eksploatowana oczyszczalnia  ścieków na terenie miasta Przeworska zbudowana w latach 90-tych nie była zaprojektowana i przygotowana do odbioru i oczyszczania tak dużych ładunków ścieków jakie dostarczane są w obecnych latach ze wskazanego powyżej zakładu. Zarząd PGK  podpisując ze spółką Rauch Polska stosowne umowy na odprowadzenie ścieków wyraźnie określił maksymalną dozwoloną wartość ładunków w zrzucanych ściekach. Pomimo tego doszło do zrzutu ścieków, których ładunki przekraczały dopuszczalne normy zawarte w umowie. PGK w związku z zaistniałą sytuacją nałożyła adekwatne do przekroczeń kary, jednocześnie nakazując spółce Rauch Polska wykonanie niezbędnej podczyszczalni ścieków, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji – pisze prezes.

 
Ponadto dostaliśmy informacje o największej inwestycji jaka kiedykolwiek miała miejsce w Przeworsku, a dotyczy również oczyszczalni ścieków -Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podjęła liczne prace pozwalające m.in. zneutralizować uciążliwość zapachową. Została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku” – planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 23 313 858,32 zł.  W maju 2018 roku został ogłoszony  przetarg na wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych  w formule ,,projektuj i buduj”. Do dnia terminu składania ofert  wpłynęła  tylko jedna oferta od firmy Inżynieria Rzeszów S.A. na kwotę 35 878 026,21 zł brutto.  Kwota ta znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 96 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych był zmuszony do unieważnienia postępowania  o udzielenie zamówienia. Po przeprowadzonych uzgodnieniach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w dniu 21.09.2018 roku po raz kolejny ogłoszono przetarg na ,,Przebudowę i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”. Planowane otwarcie ofert odbędzie się 30.11.2018 r.- poinformował Krzysztof Ożóg.


O pracach na oczyszczalni ścieków będziemy informować na bieżąco. Dziękujemy za liczne zgłoszenia i prośby o interwencję naszym Czytelnikom.


BO

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow