II edycja projektu pt. „Bierny dziś – aktywny jutro”

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

II edycja projektu pt. „Bierny dziś – aktywny jutro”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „Bierny dziś – aktywny jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, podziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych ludzi.

 – termin rekrutacji: 16.08.2017r. – 31.08.2017r.


Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujące woj. podkarpackie.


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).


Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby: 
niepełnosprawne – 20 pkt., 
bierne zawodowo – 20 pkt.,
zamieszkałe wieś/miasto poniżej 20 tys. mieszkańców – 3 pkt.,  
których dochód  na członka rodziny wynosi do 500 zł na osobę – 3 pkt.,  
osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego – 3 pkt.


W ramach projektu uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:


pośrednictwo pracy,
doradztwo zawodowe, 
Indywidualny Plan Działania (IPD),
doradztwo psychologiczne, 
szkolenia specjalistyczne wg. potrzeb (min. księgowość, kadry i płace, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, grafika komputerowa, itp.), 
potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu,
stypendium szkoleniowe,
4 – miesięczne płatne staże – 1570 zł/mc/brutto,

 

Plakat rekrutacyjny A3 PION.jpg - z datą

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow