Budżet Miasta Przeworska na rok 2019 – główne założenia 

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Budżet Miasta Przeworska na rok 2019 – główne założenia 

Rada Miasta Przeworska jednogłośnie uchwaliła budżet miasta w dniu 20.12.2018 r. Budżet miasta na rok 2019 przewiduje dochody w wysokości 68.068.074 zł. oraz wydatki w wysokości 67.568.074 zł.

W budżecie wyodrębnia się dochody bieżące w wysokości – 65.629.419 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości – 2.438.655 zł. Natomiast wydatki na zadania bieżące w wysokości 60.267.269 zł. , a wydatki majątkowe w wysokości 7.300.805 zł.

Budżet miasta na rok 2019 nie jest zrównoważony, planuje się nadwyżkę w wysokości 500.000 zł. Rozchody budżetu miasta planuje się w wysokości 500.000 zł (na spłatę kredytów i pożyczek).

Wydatki budżetowe:

Planowane wydatki ogółem w wysokości 67.568.074 zł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zabezpieczają niezbędne potrzeby.

Dz. 010 – zabezpieczone wydatki na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 6.500 zł oraz wydatki majątkowe na zadanie: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 20.000 zł.

Dz. 600 – zabezpieczone zostały wydatki bieżące na niezbędny remont dróg gminnych i wewnętrznych, likwidację przełomów zimowych, remont chodników na terenie miasta, zakup kamienia do utwardzania dróg, ubezpieczenie dróg itp.

 

drogi publiczne powiatowe zaplanowane w wysokości 70.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku na zadania:

– budowa chodnika przy ul. Pod Rozborzem – 50.000 zł,

– budowa chodnika przy ul. Węgierskiej (opracowanie dokumentacji) – 20.000 zł

drogi publiczne gminne zaplanowane w wysokości 1.351.500 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 122.500 zł na utrzymanie dróg.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 1.229.000 zł.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.229.000 zł na zadania:

– przebudowa drogi ul. Poniatowskiego II boczna – 140.000 zł,

– przebudowa drogi ul. Sobieskiego – 125.000 zł,

– przebudowa dróg gminnych ul. Rynek w Przeworsku /wkład własny do projektu/ – 500.000 zł,

– przebudowa drogi ul. Niepodległości /dokumentacja/- 7.000 zł,

– przebudowa drogi ul. Wodna /dokumentacja/ – 7.000 zł,

– przebudowa drogi ul. Żurawia I etap- 150.000 zł,

– przebudowa drogi ul. Klonowa główna I etap – 170.000 zł,

– przebudowa drogi ul. Kazimierzowska / dokumentacja/- 30.000 zł,

– „Via Reginae – szlak kultury i turystyki kwalifikowanej” – przebudowa dróg wkład własny do projektu/ – 100.000 zł.

drogi publiczne wewnętrzne zaplanowane w wysokości 1.320.000 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 115.000 zł na utrzymanie dróg.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 1.205.000 zł na zadania:

– budowa parkingu przy ul. Lubomirskich /dokumentacja i wykup działki/- 70.000 zł,

– przebudowa chodnika – dojście do ulicy Kąty – 40.000 zł,

– przebudowa drogi ul. Urocza – 240.000 zł,

– przebudowa drogi ul Kwietna – 65.000 zł,

– przebudowa drogi ul. Sikorskiego boczna – 50.000 zł,

– przebudowa drogi ul. Gorliczyńska boczna – 60.000 zł,

– budowa dróg ,,Osiedle Za szpitalem oraz połączenie ul. Budowlanych z ulicą

Szpitalna wraz z budową mostu ”/dokumentacja/ – 70.000 zł,

– budowa drogi ul. Benbenka III etap – 290.000 zł,

– przebudowa drogi ul. Dynowska II etap – 220.000 zł,

– budowa parkingu przy ul. Słowackiego II etap – 100.000 zł.

usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę w wysokości 380.000 zł na zadania:

– Stabilizacja osuwiska rejon ulicy Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej KRO 18-14-011-0001" wkład własny do promesy Ministra – 190.000 zł

– Stabilizacja osuwiska rejon ul. Wałowej, Bernardyńskiej, i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej ulic Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej KRO 18-14-011-0002 wkład własny do promesy Ministra– 190.000 zł.

Dz. 630 – w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki planuje się wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł oraz w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na zadnie: „Zapomniane rękodzieło pogranicza” w wysokości 176.931 zł

Dz. 700 – w ramach wydatków bieżących ( 224.000 zł) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zakłada się finansowanie szacunku nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości od mienia gminnego, remont budynku Urzędu Miasta.

Natomiast w ramach wydatków na zadania majątkowe w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami ( 110.000 zł) zaplanowano:

– wykup gruntów – 110.000 zł,

W ramach rozdziału pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 458.000zł w tym na zadania bieżące w wysokości 8.000 zł

i na zadania majątkowe:

– przebudowa budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej w Przeworsku z przeznaczeniem na Dom Seniora II etap wkład własny do projektu – 450.000 zł.

Dz.710 – w dziale tym zabezpieczone zostały wydatki na opracowania mpzp, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, opracowanie planów mpzp w wysokości 96.200 zł.

Na podziały i rozgraniczenia nieruchomości zaplanowano 20.000 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych w wysokości 158.000 zł. W tym wydatki bieżące wysokości 23.000 zł, wydatki majątkowe w wysokości 135.000 zł na zadnia:

– przebudowa muru cmentarnego –80.000 zł,

– modernizacja kaplicy cmentarnej przy ul. Pod Rozborzem / C.O. oraz wentylacja kaplicy/ – 55 000 zł.

Dz.750 – wydatki na administrację publiczną wyniosą ogółem 6.192.236 zł.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniesie 690.300 zł, koszty pokryte dotacją celową 259.250 zł pozostałe sfinansowane zostaną z budżetu miasta. Koszty zadań zleconych obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe jak materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, badania okresowe, delegacje służbowe, sprzątanie pomieszczeń, naprawa i zakup sprzętu świadczenia na rzecz osób fizycznych

Diety dla radnych oraz materiały i zakup usług do obsługi rady –179.000 zł.

 

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu wyniosą 5.059.836 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Koszty rzeczowe utrzymania tj. materiały biurowe, prasa, paliwo, sprzęt, wyposażenie, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, sprzątanie pomieszczeń, koszty remontu pomieszczeń, opłaty pocztowe telefoniczne, konserwacje i naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, ubezpieczenie samochodu, delegacje pracowników w wysokości świadczenia na rzecz osób fizycznych –oraz wydatki majątkowe – 20.000 zł w tym:

– zakup sprzętu elektronicznego – 20.000 zł.

 

Planowane wydatki na kwalifikacje wojskową – 100 zł.

Promocja miasta: 192.500 zł, w tym m.in.: organizacja uroczystości: Dnia Flagi, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja, Narodowego Święta Niepodległości, Dni Przeworska 2019, Przeworsk Blues Festiwal, organizacja wydarzeń kulturalnych: Narodowego Czytania, koncertów muzycznych i wystaw w ratuszu, współfinansowanie nagród w konkursach promujących miasto (krajoznawczych i krasomówczych), współfinansowanie uroczystości lokalnych: Dnia Seniora, Dnia Inwalidy, Dnia Białej Laski, Dnia Kombatanta itp., zakup materiałów promujących miasto, ulotek, map, folderów i wydawnictw albumowych, wydruk Wiadomości Samorządowych Przeworska, publikowanie oferty inwestycyjnej miasta.

Pozostała działalność

Diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli – 9 500 zł, składki na Związek Miast Polskich, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie, Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Mleczki”, Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny – 60.000 zł, oraz usługi – 1.000 zł.

 

Dz.751 – Aktualizacja stałego rejestru wyborców w wysokości 2.520 zł – zadanie zlecone realizowane z dotacji celowej.

Dz.754 – wydatki w tym dziale wyniosą 513.400 zł.

W rozdziale Komendy powiatowe Policji zaplanowano 5.000 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności policji.

Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej wyniosą 407.400 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz rzeczowe koszty utrzymania Straży Miejskiej tj. materiały biurowe opłaty pocztowe, delegacje pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Natomiast na zarządzanie kryzysowe zostanie przeznaczona kwota w wysokości 101.000zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.000 zł oraz wydatki majątkowe na zadanie:

– budowa budynku magazynowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 100.000 zł.

Dz.757 – Zaplanowane zostały wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w BOŚ oraz kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w wysokości 700.000 zł. Oraz zaplanowane zostały wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2019 roku ( poręczenie udzielone dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku).

Dz.758 – w projekcie budżetu została założona rezerwa ogólna w wysokości 100.000zł oraz rezerwy celowe ( bieżące) w wysokości 592.000 zł : na nagrody dla nauczycieli w wys. 22.000 zł, zarządzanie kryzysowe 170.000 zł, na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych – skutki reformy oświaty w kwocie 400.000 zł, oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000 zł.

Dz.801 – uwzględnione zostały wydatki na działalność bieżącą szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkoli miejskich, działalność stołówek szkolnych, dokształcanie nauczycieli, dowóz dzieci do szkół podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli, na zfśs nauczycieli emerytów i rencistów, które w dziale Oświata i wychowanie wynoszą 24.279.364 zł.

Koszty utrzymania szkół podstawowych wyniosą 12.708.020 zł.

Wydatki majątkowe w szkołach planowane są na zadania:

– modernizacja basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 350.000 zł

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przewidziane zostały w wysokości 931.245 zł. oraz dotacja dla Gminy Przeworsk na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rozborzu – 5.710 zł.

Koszty utrzymania dwóch przedszkoli miejskich oraz dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych wynoszą 4.340.507 zł.

Wydatki na przedszkola specjalne przewidziane zostały w wysokości 650.000 zł jako dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Promyczek”

Wydatki na Inne formy wychowania przedszkolnego przewidziane zostały w wysokości 12.600 zł z przeznaczeniem na:

– dotację dla Gminy Przeworsk na „Kompetentne przedszkolaki” na 5 dzieci w wysokości 5.000 zł,

– dotacja dla Gminy Przeworsk na punkt przedszkolny ,,Instytut Komeńskiego” na 6 dzieci w wysokości 7.600 zł.

Gimnazjum Nr 1 ogółem wydatki 1.539.200 zł.

Koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych wyniosą 150.820 zł

Natomiast wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne działające przy trzech szkołach podstawowych, dwóch przedszkolach i przy gimnazjum wynoszą 2.394.821 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zadanie to realizowane w przedszkolach niepublicznych. Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych w wysokości 291.600 zł w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku – 216.000 zł,

– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na Prywatne Przedszkole „ Bajkowe Przedszkole” w Przeworsku – 75.600 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przewidziane zostały w wysokości 1.061.425 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych przy Gimnazjum ogółem wydatki 41.160 zł.

W tym dziale ponoszone także będą wydatki na: wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli – 2.500 zł, nagrody za udział w konkursach szkolnych 5.000 zł oraz odpis na zfśs nauczycieli emerytów i rencistów 137.466 zł.

Przyznana subwencja oświatowa pokrywa tylko 56,14 % wydatków na utrzymanie oświaty.

Niezbędne koszty utrzymania oświaty są znacznie wyższe niż przyznana subwencja, stąd w projekcie budżetu zabezpieczone zostały wydatki z dochodów własnych 10.648.088 zł. Wydatki dla szkół zabezpieczają bieżące utrzymanie placówek oraz wynagrodzenia i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz remonty szkół.

Dz.851 – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 550.000 zł. W ramach działu zapewnione zostały wydatki na zwalczanie narkomani oraz na profilaktykę przeciwalkoholową, na pokrycie kosztów pobytu dzieci z rodzin zagrożonych na obozie wypoczynkowo-szkoleniowym oraz na dotację dla realizujących zadania pożytku publicznego z zakresu profilaktyki p. alkoholowej, dotację dla Gminy Miejskiej Przemyśl na Izbę Wytrzeźwień na opiekę nad osobami nietrzeźwymi, na utrzymanie punktu konsultacyjnego, na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem itp. Wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł zaplanowane zostały na rozbudowę monitoringu miejsc zagrożonych i podwyższonego ryzyka.

 

Dz.852 – Planowane wydatki w tym dziale – 3.657.990 zł.

Domy pomocy społecznej wydatki w tym rozdziale w wysokości 420.000 zł przeznaczone zostały na opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domu pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) wydatki na ten cel w 100 % będą finansowane z dotacji na zadnia zlecone w wysokości 693.990 zł, z tego kwota 437.000zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, pozostałe środki przeznaczone zostaną na rzeczowe utrzymanie Domu Samopomocy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 2.500 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w całości pokryte zostaną dotacją na zadania własne w wysokości – 15.200 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w projekcie budżetu uwzględnione zostały wydatki na wypłatę zasiłków jednorazowych i okresowych w wysokości 221.100 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, żywność, dopłatą do leków, kolonie dla dzieci, odzież, koszty pogrzebów, itp. w tym na zadania własne przewidziana została dotacja w wysokości 158.000 zł.

Ponadto w ramach tego działu zabezpieczone zostały wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wys. 280.000 zł, przyznanie dodatku mieszkaniowego poprzedzone będzie przeprowadzonym wywiadem środowiskowym.

Zasiłki stale w wysokości 162.900 zł pokryte dotacją na zadania własne.

Koszty utrzymania MOPS założone zostały w wysokości 1.386.300 zł, w tym: z budżetu miasta 1.280.220 zł i z dotacji na zadania własne w wys. 106.080 zł.

Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosą ogółem 337.000 zł w tym: finansowanie z budżetu państwa – 49.100 zł, finansowanie z budżetu miasta wyniesie 287.900 zł.

Usługami opiekuńczymi objęci są podopieczni, którzy są osobami bezwzględnie wymagającymi opieki osób drugich, osoby samotne w podeszłym wieku, inwalidzi I i II grupy. Przy obecnym zatrudnieniu ośrodek świadczy usługi w ilości 49 godz. dziennie.

Ponadto w ramach tego działu finansowane będzie dożywianie osób ubogich, środki na ten cel zabezpieczone zostały w wysokości 120.000 zł.

Na pozostała działalność przeznaczono środki w wysokości 19.000 zł w tym na prace społecznie użyteczne oraz paczki w ramach programu „Mikołaj przychodzi do każdego”

Dz. 854 – W tym dziale przewidziane zostały wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 32.750 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 58.000zł.

Dz. 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale – 14.668.490 zł

Świadczenia wychowawcze wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 8.675.000 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5.255.190 zł finansowane będą z dotacji na zadania zlecone w wysokości 5.190.000 zł.

Wspieranie rodziny wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 488.000 zł pokryte dotacją na zadania zlecone w wysokości 383.200 zł.

Wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków przewidziane zostały w wysokości 81.600 zł z przeznaczeniem na:

– dotację na Prywatny Niepubliczny Żłobek „Bajkowy Świat” – 33.600 zł.

– dotacja na Prywatny Niepubliczny Żłobek ,,Zielona Dolina” – 48.000 zł.

Rodziny zastępcze wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 35.000 zł na odpłatność za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 110.000 zł na udział gminy w finansowaniu placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – pokryte dotacją na zadania zlecone w wysokości 23.700 zł.

Dz. 900 – Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosą 7.453.122 zł

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 478.000 zł, w tym wydatki bieżące i związane będą z utrzymaniem i remontami kanalizacji deszczowej – 68.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 410.000 zł w tym na zadania:

– budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Korczaka boczna – 350.000 zł,

– przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego – 50.000 zł,

– przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Gorliczyńska -10.000 zł

 

Wydatki na gospodarkę odpadami planowane w wysokości 3.660.000 zł.

Planowane wydatki na oczyszczanie miasta tj. zamiatanie, wywóz nieczystości, odśnieżanie w okresie zimy założone zostały w wysokości 300.000 zł. Utrzymanie zieleni miejskiej 130.000 zł.

Planowane wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu ogółem zaplanowano w wysokości 1.735.755 zł z przeznaczeniem na realizacją zadania inwestycyjnego: Odnawialne źródła energii w mieście Przeworsku.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania: – „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” wyniosą 1.720.755 zł

Oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetleniowych założono w wys. 750.000zł.

W tym wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł na:

– modernizacja oświetlania na terenie miasta.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 35.000 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 2.000 zł, przeznaczone zostaną na zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

Na infrastrukturę miejską i ochronę środowiska zaplanowane zostały wydatki w wys. 352.367 zł oraz w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na zadnie:

– „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo – krajobrazowych pogranicza” w wysokości 193.171 zł

Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na opiekę nad bezdomnymi zwierzami – 32.000 zł.

Dz. 921 – w ramach tego działu zabezpieczone zostały wydatki w wysokości 1.888.071 zł w tym:

Dla Miejskiego Ośrodka Kultury przeznaczono 935.000 zł. Na realizację zadań bieżących przeznaczono 935.000 zł.

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniesie 605.000 zł z przeznaczeniem na realizacją zadań bieżących.

Wydatki tego działu zostaną również przeznaczone na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 346.050 zł w tym:

Na wydatki bieżące przeznaczono 10.000 zł.

Na dotację dla Klasztoru oo Bernardynów i Bazyliki pw. Ducha Świętego – na remont przeznaczono kwotę 30.000 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 306.071 zł w tym zadania:

– rewitalizacja Skansenu ,,Pastewnik” w Przeworsku – 75.000 zł.

– holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk – Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej Oberży przy ul. Krakowskiej w Przeworsku – 200.000 zł.

– rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie miasta Przeworska – 30.000 zł.

– dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku na zadanie: Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy –Dynów – 1.050 zł.

W tym dziale w ramach pozostałej działalności na kwotę 2.021 zł. finansowane będą

nagrody dla uczestników konkursów z zakresu kultury.

Dz. 926 – w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 2.176.000 zł w tym:

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przewidziane zostały środki w wysokości 1.954.000 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz rzeczowe koszty utrzymania obiektów sportowych w tym hali sportowej przy gimnazjum, koszty organizacji obozów sportowych, a także remonty obiektów m.in. remonty placów zabaw, remont obiektów znajdujących się na terenie zajazdu „Pastewnik” zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów stadionu przy ul. Budowlanych, pływalni odkrytej oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 410.000 zł w tym na zadania:

– opracowanie dokumentacji przebudowy Miejskiego Stadionu Sportowego ul. Budowlanych – 85.000 zł,

– budowa Ośrodka Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego II etap- 125.000 zł,

– budowa placu zabaw dla dzieci – 18.000 zł,

-,,RADOSNE DZIECI”-modernizacja terenu zielonego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku z przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię zewnętrzną -50.000 zł – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

-,,Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Dobrej” – Etap II – 50.000 zł.- zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

-,,Urządzenia do Street Workout” – 49.000 zł – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

-,,Szkoła promująca zdrowy styl życia” – 33.000 zł – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Ponadto przewidziana została w projekcie budżetu dotacja dla podmiotów uprawnionych do realizacji zadań pożytku publicznego w wys. 200.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej oraz w projekcie budżetu zaplanowane zostały środki w wys. 10.000 zł na nagrody rzeczowe dla młodzieży i dzieci uczestniczących w organizowanych zawodach sportowych na terenie miasta i stypendia sportowe na kwotę 12.000 zł.

W projekcie budżetu miasta na rok 2019 zostały uwzględnione wszystkie niezbędne wydatki bieżące dla prawidłowego funkcjonowania urzędu i jednostek podległych, przyznane dotacje dla instytucji kultury gwarantują realizację zadań w sposób bardzo oszczędny.

Wszystkie jednostki miejskie zostaną zobowiązane do maksymalnego oszczędzania, niezbędne remonty jednostek będą wykonywane systemem gospodarczym, nie są planowane większe remonty obiektów miejskich.

 

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow