Budżet miasta Przeworska na 2018 rok

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Budżet miasta Przeworska na 2018 rok

Specyficzną cechą budżetu miasta Przeworska na 2018 rok jest jego stabilizacja finansowa. Budżet  roku 2018 pod względem finansowym jest największym budżetem w historii miasta pod względem dochodów, jak i wydatków, które sięgają prawie 72 milionów złotych. Natomiast wydatki majątkowe osiągnęły największy poziom od 28 lat i zaplanowane są jednorazowo na poziomie prawie 13 mln złotych. Nigdy w historii miasta nie planowano tak znaczących wydatków inwestycyjnych w ciągu jednorocznego budżetu miasta. Ma to swoje odzwierciedlenie w inwestycjach , które zostały zaplanowane na 2018 rok.


Od 4 lat nie podniesiono podatków lokalnych w mieście, nie zaciągano również żadnych kredytów na inwestycje. Wszystkie wydatki pokrywane są z dochodów własnych, subwencji i dotacji oraz środków z Unii Europejskiej.

 Dochody budżetu gminy określone są w kwocie                                   68.650.000 zł

z tego:
– dochody bieżące w kwocie                 61.272.478 zł
– dochody majątkowe w kwocie             7.377.522 zł


Wydatki budżetu gminy określone są w kwocie                                  71.770.000 zł 
z tego:   
– wydatki bieżące w kwocie                  58.914.615 zł 
– wydatki majątkowe w kwocie            12.855.385 zł


Deficyt budżetu gminy ustalony został w kwocie                                         3.120.000 zł


Źródłami pokrycia deficytu będą:
– wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie                 3.120.000 zł 


Przychody  budżetu gminy określono w kwocie                                           3.620.000 zł 
Źródłami pokrycia będą :
–  wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie                       3.620.000zł.


Określono rozchody budżetu w kwocie                                                         500.000 zł;
z tego:  na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie    500.000zł;
 Określono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie      3.000.000 zł;                                    
z tego:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;Wyodrębniono wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie                    13.000 zł;
z tego:  dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 13.000 zł;1.Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie                                                         100.000 zł;
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie                                                      792.000 zł;

z tego:
a) na nagrody burmistrza dla nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych w kwocie       22.000 zł;
b) na zarządzanie kryzysowe w kwocie          170.000 zł,
c) na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych – skutki reformy oświaty w kwocie             400.000 zł,
d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  w kwocie     200.000 zł.W strukturze wydatków budżetu miasta na 2018 rok największą pozycje stanowią wydatki na oświatę w wysokości 23.450.256 zł co stanowi 32,7% budżetu. Drugim działem o największych wydatkach jest szeroko rozumiana pomoc społeczna i rodzina, na którą przewidziano w budżecie miasta 18.610.878 zł (25,9% budżetu). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki 10.322.873 zł (14,4% budżetu). Transport i łączność to wydatki rzędu 4.775.937 zł (6,7% budżetu), administracja publiczna 5.667.036 zł (7,8% budżetu). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano 3.641.271 zł (5% budżetu), na kulturę fizyczną 1.774.029 zł (2,4% budżetu).

123DSC_9544DSC_9631

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow