12,1 mln dotacji na przebudowę oczyszczalni ścieków

Slide
Slide
previous arrow
next arrow

12,1 mln dotacji na przebudowę oczyszczalni ścieków

Burmistrz Przeworska informuje, że po wielu miesiącach przygotowań oraz w wyniku złożonego wniosku w dniu 20 kwietnia 2017 r. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku", w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

18119292_1493723270651439_4016793177461199508_n


Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 19 010 453,92 zł netto (23 313 858,32 zł brutto). Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) wynosi 12 119 164,37 zł netto. Jak podkreśla burmistrz to największa jednorazowa dotacja ze środków UE na modernizację infrastruktury miasta Przeworska, a równocześnie największy projekt inwestycyjny ostatnich lat.

18157872_1493723313984768_5107039132047075039_n
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z modernizacją istniejących obiektów i urządzeń oczyszczalni w miejscowości Przeworsk. W ramach projektu zostanie także zakupiona koparko-ładowarka dla potrzeb oczyszczalni ścieków oraz system monitorowania sieci wodociągowej.

18194935_1493723343984765_2468971563920649632_n
Dodatkowo w ramach remontu zostanie wykonana wymiana szeregu urządzeń i instalacji, które z upływem lat są już w znacznym stopniu wyeksploatowane. Oczyszczalnia ścieków projektowana jest głównie dla odbioru ścieków z kanalizacji sanitarnej aglomeracji Przeworsk oraz zakładów przemysłowych. Parametry technologiczne istniejącej oczyszczalni nie są wystarczające dla aglomeracji rozbudowującej sieć kanalizacji sanitarnej oraz rosnących ładunków ścieków przemysłowych, stąd istnieje konieczność jej rozbudowy. W ramach inwestycji planuje się zwiększenie przepustowości „technologicznej” pod względem możliwości przyjęcia ładunku dobowego zanieczyszczeń do 78000 RLM (obecnie 32 000 RLM).

Caution_Post_v11
Przedmiot przedsięwzięcia realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj według Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.
Przebudowa, rozbudowa oraz remont mają zasadniczo następujące cele i kierunki:


– dokonanie wymiany, zasadniczych urządzeń technologicznych, które spowoduje odnowienie możliwości technologicznych oczyszczalni oraz zapewni perspektywę dłuższego użytkowania obiektu bez znaczących nakładów inwestycyjnych,
– zwiększenie możliwości technicznych obiektu, przyjmowania większych ładunków ścieków oraz ilości ścieków w aspekcie rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla Aglomeracji, oraz zapotrzebowania przemysłu,
– zwiększenie elastyczności układu poprzez przebudowę bloku biologicznego z układu 2 komory beztlenowe, 1 reaktor biologiczny, 1 osadnik wtórny, na układ: 2 komory beztlenowe, 3 reaktory biologiczne, 2 osadniki wtórne, co znacznie polepszy elastyczność prowadzenia procesu, żywotność urządzeń poprzez bezproblemową możliwość ich serwisowania i przeglądów, bezpieczeństwo odbiornika oraz zabezpieczy zakładaną przepustowość obiektu. Pozwoli również na lepsze zarządzanie energią elektryczną zużywaną na potrzeby oczyszczania.
– odnowienie elementów budowlano-konstrukcyjnych obiektów konieczne dla przedłużenia ich żywotności w szczególnie agresywnym środowisku pracy,
– wyposażenie obiektu w aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na bezpieczne prowadzenie procesu w zmiennych warunkach napływów,
– hermetyzacja najbardziej uciążliwych odorowo obiektów, ze względu na lokalizację oczyszczalni w rejonie gęstej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz lokalizacji w jej rejonie terenów rekreacyjnych.

18198594_1493723327318100_2021827831793001133_n
Obiekty ciągu technologicznego oczyszczalni, które ze względów konstrukcyjnych jak i technologicznych oraz eksploatacyjnych nie spełniają odpowiedniej funkcji, są wyeksploatowane, zostaną wyburzone. Pozostałe obiekty w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach zostaną poddane remontowi i modernizacji. Na oczyszczalni powstaną nowe obiekty związane z przyjętymi rozwiązaniami technologicznymi.


Efekty osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą jednocześnie służyć wypełnieniu misji i osiągnięciu strategicznych i operacyjnych celów rozwoju zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Przeworsk na lata 2015-2022 r.

 

UM Przeworsk

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow