Powrót

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu

Styczeń 15, 2014

W dniu 10 stycznia 2014r. odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu przy udziale Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Seredyn oraz Wicewojewody Podkarpackiego Alicji Wosik.

SONY DSCNa otwarcie przybyli również Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tracz, Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Tadeusz Kiełbowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku Ewa Rybczak, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku Nina Walkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze Izydor Pieniążek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu Anna Krzeszowska-Gwóźdź, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu Anna Paczkowska wraz z pracownikami oraz uczestnicy placówki.

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnym przecięciem wstęgi, a następnie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do zwiedzenia nowo powstałego ośrodka. Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki powitał zebranych oraz przedstawił kolejne etapy powstania Środowiskowego Domu Samopomocy. Szczególne słowa podziękowania złożył Podsekretarzowi Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Seredyn. Zabierając głos Pani Elżbieta Seredyn podziękowała za zaproszenie oraz podkreśliła ogromną rolę Wójta Gminy Zarzecze, który podjął się inicjatywy utworzenia Domu Samopomocy i zrealizował to w zaskakująco szybkim tempie. Zwracając się do uczestników placówki Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn życzyła wszystkim miłej i domowej atmosfery. Wicewojewoda Alicja Wosik  zwróciła uwagę na to, iż Wójt Gminy Zarzecze podejmując się utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu odpowiedział na konkretne potrzeby środowiska. Pani Alicja Wosik składając podziękowania Wiesławowi Kubickiemu za zrealizowane zadanie doceniła jego upór, determinację, konsekwencje i tempo stworzenia inwestycji, która ma być miejscem jednoczącym ludzi znajdujących się często w trudnej sytuacji. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tracz dziękował Wójtowi Gminy Zarzecze za krótką, ale jakże owocną współpracę, a uczestnikom placówki życzył samych dobrych i pogodnych dni.

Druga część spotkania odbyła się w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu. Do zaproszonych gości dołączyli wójtowie i starostowie związku gmin przeworskich, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, radni gminy Zarzecze oraz sołtysi. Wprowadzenia dokonał Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki omawiając historię, położenie, rozwój gospodarczy, infrastrukturę, a także bazę oświatową oraz sportową w gminie. W swoim wystąpieniu Wiesław Kubicki omówił także realizację zadań w ramach opieki społecznej.

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn omówiła zmiany do ustawy o pomocy społecznej, w tym przekształceń ośrodków pomocy społecznej i realizacji usług socjalnych. W pierwszej części swojego wystąpienia scharakteryzowała akty prawne leżące w jej kompetencjach tj. ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o funduszu alimentacyjnym, ogólnopolską kartę dużej rodziny. Zainteresowała zebranych również programem aktywności społecznej osób starszych oraz ustawie o opiece nad dzieckiem do lat trzech i rządowym programie ?Maluch?.  

W drugiej części wystąpienia Pani Minister odpowiadała na pytania, które krążą wokół założeń do ustawy o pomocy społecznej, mówiła o programie wieloletnim ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. Przekazała również najświeższe informacje  dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na zakończenie zwróciła się do wszystkich pracowników socjalnych słowami Jana Pawła II ?Człowiek nie jest wielki przez to, co ma, co posiada, lecz przez to co może dać innym?. Wyraziła wdzięczność za to, że na co dzień potrafią oni w szczególny sposób pomagać drugiemu człowiekowi.

MATERIAŁ FILMOWY Z OTWARCIA


http://www.gminazarzecze.pl/


Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Kucab Heron maszyny