Powrót

Wywiad z Burmistrzem Miasta Przeworska Marią Dubrawską-Lichtarską cz.2

Kwiecień 22, 2013

Część II

Budownictwo

Pierwszy rok mojej pracy był okresem nasilenia inwestycyjnego w mieście. Wydałam wówczas, jak wykazują statystyki ostatnich lat, rekordową liczbę decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych w Przeworsku. W 2011 r. wydałam 99 decyzji o warunkach zabudowy dla różnych zamierzeń inwestycyjnych, a w 2012 r. była to liczba 87. Dla porównania podam, że w 2010 r. było tych decyzji tylko 72.

Wydane decyzje obejmowały m.in. zabudowę usługową, produkcyjną i mieszkaniową. Ponadto, wszystkie złożone wnioski dla zamierzeń inwestycyjnych związanych z zabudową usługową zostały rozpatrzone pozytywnie. Inna sprawa, że niektóre z wniosków nie uzyskały wymaganych pozytywnych uzgodnień z np. Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu czy Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wydałam ok. 40 decyzji związanych z zabudową usługową, w tym: budowa nowych obiektów usługowych i produkcyjnych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów na cele usługowe. Indywidualne podejście do inwestora, zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań, stwarzanie przyjaznej atmosfery, zaprocentowały przyznaniem certyfikatu ?Gmina Fair Play?, i tutaj chciałabym zdementować plotki, jakoby gmina zapłaciła za certyfikat sporą sumę. Przed nadaniem tego tytułu odwiedził nas audytor, który bardzo wnikliwie przypatrywał się osiedlom, sprawdzał dokładnie dokumentacje, spotkał się z przedsiębiorcami. Za pośrednictwem portalu Twoje Miasto Przeworsk, chcę serdecznie podziękować właśnie przedsiębiorcom za wspieranie inicjatyw sportowych, kulturalnych i edukacyjnych w naszym mieście. Wracając do tytułu ?Gmina Fair Play?, dodam, że byliśmy jedną z nielicznych gmin, która otrzymała certyfikat po raz pierwszy. Dla przykładu Lubaczów otrzymał go po raz 6.

W trakcie opracowywania są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Lwowska, Lwowska II, Gorliczyńska III, za szpitalem) wyznaczających ponad 70 ha nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe.

Wspólnie z Przeworskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego oddaliśmy 5 mieszkań (w ramach rozbudowy i adaptacji strychu). Zdajemy sobie sprawę, że to ciągle zbyt mało, by zaspokoić potrzeby mieszkańców, ale w planach już są kolejne adaptacje pomieszczeń na lokale mieszkalne. Poza tym, na ul. Kasztanowej dachy budynków PTBS zostały pokryte nową blachą. Zmieniony został sposób ogrzewania budynków, z centralnego ogrzewania zasilanego z kotłowni Fundacji Wzrastanie, na ogrzewanie indywidualne.

Miasto zyskało także dzięki generalnemu remontowi dworca PKP. Wyremontowany i zmodernizowany dworzec jest bardziej funkcjonalny, wyposażony w nowe rozwiązania stosowane w przestrzeniach publicznych, bezpieczniejszy dzięki nowoczesnemu systemowi monitoringu i przystosowany do potrzeb osób mających trudności w sprawnym poruszaniu się. Przy okazji zagospodarowano także najbliższe otoczenie dworca. Cieszy mnie więc stale wzrastająca estetyka Przeworska. Wizerunek miasta nie jest sprawą drugorzędną, bo przecież ?jak cię widzą, tak cię piszą?.

Najwięcej wydatków w dalszym ciągu wiąże się z oświatą i opieką społeczną. Pozyskiwanie środków unijnych zapewnia miastu ciągłość finansową. Jednak zarówno magistrat, jak i jednostki podległe mają obowiązek szukać oszczędności. Przy niezbędnych modernizacjach i remontach muszą wykorzystywać własny potencjał techniczny. Mam na myśli oczywiście możliwości Przeworskiej Gospodarki Komunalnej czy Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Cały czas staram się o pozyskiwanie dotacji, skupiając się głównie na takich, gdzie proporcje finansowania są dla nas korzystne (80% ze środków zewnętrznych, 20 % własnych – na tej zasadzie realizowany jest projekt rewitalizacji ratusza, czy rozbudowa stacji uzdatniania wody).

Działania na rzecz potrzebujących

Nie zapomniałam o osobach samotnych, ubogich, tych, które nie radzą sobie w dzisiejszej rzeczywistości. Oczywistym jest, że kryzys gospodarczy i wzrost bezrobocia powodują dalszą pauperyzację społeczeństwa. Staramy się, jako gmina zadbać o najbardziej potrzebujących. Stąd tak duża pomoc finansowa i materialna świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczenia rodzinne MOPS to 6 mln 750 tys. zł, z czego świadczenia rodzinne to 3 mln 800 tys. zł, dodatki mieszkaniowe 400 tys. zł, ogółem około 4 mln 850 tys. zł z Urzędu Wojewódzkiego i 2 mln 168 tys. zł z budżetu gminy Przeworsk. Ale nie tylko MOPS wspiera najbardziej potrzebujących. Już dwukrotnie, zorganizowaliśmy miejską wigilię, w którą włączyli się ludzie wielkiego serca, właściciele przeworskich restauracji, pracownicy jednostek organizacyjnych miasta. Licznie przybyli mieszkańcy, świadczą, że to spotkanie jest potrzebne i oczekiwane.

Z myślą o potrzebujących mieszkańcach miasta, pracownicy urzędu włączyli się w akcję ?Szlachetnej Paczki?, wspieramy także osoby dotknięte chorobą.

Sprawa wytwórni mas bitumicznych przy ul. Głębokiej

Udało mi się rozwiązać niezwykle ważną dla wielu mieszkańców Przeworska sprawę, o której mówiło się od wielu lat w mieście. Chodzi o działalność firmy Polski Asfalt Sp. z o.o. wytwarzającej masy bitumiczne przy ul. Głębokiej w Przeworsku. Firma z Pruszkowa wnioskowała o rozbudowę tej wytwórni.

27 września 2012 r. Rada Miasta Przeworska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. ?Głęboka? w Przeworsku. Ustalenia planu doprecyzowują zasady zagospodarowania terenu dla nowych inwestycji i nowego zagospodarowania terenu w ramach przeznaczenia zasadniczej części terenu pod nieuciążliwą produkcję, składy i magazyny z dopuszczeniem usług. Na wskazanym terenie wyznaczono zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. W związku z wejściem w życie w dniu 30 listopada 2012 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie, wydałam decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Zgodnie więc z oczekiwaniami mieszkańców miasta, szczególnie zamieszkujących osiedle Józefa Benbenka oraz osiedle tzw. Za stacją, a także uwzględnionymi wnioskami złożonymi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, udało się ograniczyć planowaną inwestycję rozbudowy zakładu wytwarzającego masy bitumiczne.

Żłobek w Przeworsku

W minionym roku poruszałam tematy społeczne, których realizacja przekroczyła możliwości finansowe samorządu. Myślę tu o utworzeniu w naszym mieście żłobka. Przeprowadzona sonda jednoznacznie wskazała potrzebę jego uruchomienia. Szansę na żłobek w Przeworsku widzieliśmy w ministerialnym programie ?Maluch?. Niestety, finansowanie 50% na 50% przekroczyło możliwości miejskiej kasy. Z planów tych, nie rezygnuję i już mam konkretne pomysły na objęcie opieką najmłodszych mieszkańców Przeworska. Mamy nadzieję, że powstaną dwa żłobki, jeden realizowany przez Bajkowe Przedszkole drugi przez osobą fizyczną, przeworszczankę, która wyraziła chęć utworzenia takiej jednostki dla kilkunastu dzieci.

Zabytki

Na uwadze mamy także zabytki Przeworska. Dwukrotnie składaliśmy wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie remontu zabudowy przymurowej na ul. Kilińskiego. Niestety, wnioski nie zostały uwzględnione. Wobec powyższego, zmuszeni byliśmy we własnym zakresie zabezpieczyć mur i ruiny siatką. W bieżącym roku składaliśmy również wnioski do konserwatora zabytków. Zostały one ocenione pozytywnie i miasto otrzyma 100 tys. zł na rewaloryzację istniejącego budynku przy ul. Kilińskiego 25. Prace obejmować będą rozbiórkę elementów konstrukcyjnych drewnianych, remont fundamentów, remont elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachu, renowację zabytkowego muru, wykonanie przyłącza wodociągowego, rekonstrukcję elementów wykończeniowych, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie przyłączy i instalacji wod.-kan., elektrycznych oraz odgromowych.

Dofinansowany także zostanie remont kamienicy przy ul. Rynek 2. Na wykonanie elewacji z nową kolorystyką, remont i wymianę stolarki okiennej, remont i konserwację stalowych elementów kutych Podkarpacki Konserwator Zabytków przyznał dotację na kwotę 20 tys. zł. Pełną konserwacją objęte zostaną również 3 zabytkowe nagrobki na tzw. starym cmentarzu. Dotacja w wysokości 10 tys. pozwoli na przywrócenie im piękna. Wspólnie z harcerzami z Kresów kontynuujemy akcję ratowania pomników naszego cmentarza, udało nam się już kilka odrestaurować. Za zaangażowanie harcerzy ZHP chciałabym bardzo serdecznie podziękować.

 bilde (1)


Jedna myśl na temat “Wywiad z Burmistrzem Miasta Przeworska Marią Dubrawską-Lichtarską cz.2”

  1. Wojti pisze:

    Czym więcej wniosków o budowę wydanych tym więcej ludzi zostaje w Przeworsku.
    Powinni mieć jeszcze zwolnienie podatkowe od nieruchomości przez jakiś okres.
    To samo bym zrobił z inwestycjami pod usługi budujesz coś nowego po skończeniu inwestycji świadczysz usługi zwolnienie z podatku od nieruchomości w myśl zasady aby zyskać trzeba stracić

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Heron maszyny Kucab