Powrót

Wywiad ze Starostą przeworskim- Zbigniewem Kiszką

Marzec 21, 2013

Od początku 2013 r. Przeworska Kolej Dojazdowa jest w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku. W związku z tym proszę powiedzieć, co zmieni się w jej funkcjonowaniu i czy w tym sezonie wyruszy na trasę?

Przeworska Kolej Dojazdowa jest jedną z dwóch czynnych kolei wąskotorowych w województwie podkarpackim. Ruch kolejowy prowadzony jest na 46 kilometrowym odcinku, wytyczonym doliną rzeki Mleczki przez malownicze obszary Pogórza Dynowskiego. Na trasie przejazdu znajduje się jedyny na polskich kolejach wąskotorowych tunel o długości 602 m. To wszystko sprawia, że jest ona jedną z ciekawszych atrakcji naszego regionu.

Na dzień dzisiejszy zarządcą kolejki jest Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku. W 2002 r. PKP przekazały Kolej Dojazdową powiatowi przeworskiemu. Jej operatorem, od 2002 r. było Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych z Kalisza, z którym obecnie prowadzimy rozmowy, aby nadal świadczyło usługi transportowe. Natomiast my w tym czasie będziemy gromadzić potrzebną dokumentację, starać się o koncesję na jej samodzielne prowadzenie.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ubiegłym roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 150 tys. zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i utrzymanie oraz zakup podkładów. Jesteśmy właścicielem torów od Przeworska bez stacji Przeworsk do granicy powiatu, czyli do tunelu znajdującego się między Jawornikiem Polskim a Szklarami. Właścicielem trasy wiodącej od tunelu do Dynowa oraz stacji Przeworsk jest nadal PKP, z którym prowadzimy rozmowy o przekazaniu tych odcinków.

W styczniu br. powiat przeworski oraz cztery gminy (Gmina Miejska Przeworsk, Miasto Dynów, Miasto i Gmina Kańczuga oraz Gmina Jawornik Polski) podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w ramach projektu pn.: ?Przeworski Obszar Funkcjonalny jako instrument zintegrowanego rozwoju na szlaku kolei wąskotorowej?. Co to oznacza?

Powiat przeworski, jako lider projektu i inicjator przedsięwzięcia, złożył wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o uzyskanie dofinansowania na opracowanie strategii rozwoju turystycznego i gospodarczego oraz dokumentacji technicznej modernizacji zabytkowej kolejki wąskotorowej wraz z infrastrukturą techniczną. Działania wskazane w projekcie dotyczą wspólnego planowania rozwoju obszaru przez jednostki samorządu terytorialnego w ciągu linii kolei wąskotorowej na styku dwóch powiatów przeworskiego i rzeszowskiego. Powstanie Przeworskiego Obszaru Funkcjonalnego (POF) zmierza do tego, aby kolej znalazła się na liście projektów indykatywnych, czyli finansowanych bez konieczności udziału w konkursie. Wartość projektu to ok. 600 tys. zł, przy czym udział własny wynosi zaledwie 10%. Nie jest to duża kwota, a złożą się na nią środki finansowe tych czterech gmin. Wniosek ten przeszedł już ocenę formalną.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. zmieniły się przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotyczące dyrektorów tych placówek. Czy w związku z tym w Muzeum w Przeworsku planowane są zmiany kadrowe?

W związku ze zmianami ustawowymi zobowiązującymi samorząd do zmiany w ciągu trzech lat umowy z dyrektorem samorządowej instytucji kultury, jaką jest Muzeum w Przeworsku, planowane jest w najbliższym czasie ogłoszenie konkursu.

Czy są plany związane z funkcjonowaniem Zespołu Pałacowo ? Parkowego Muzeum w Przeworsku?

Na dzień dzisiejszy mamy przygotowaną dokumentację na rewitalizację całego Zespołu Pałacowo ? Parkowego i czekamy tylko na środki z nowej perspektywy finansowej UE 2014 ? 2020.

Jest Pan Starostą drugą kadencję. Jak układa się Pana współpraca z Radą Powiatu Przeworskiego?

Ocenę aktywności radnych, reprezentujących powiat przeworski, wolę pozostawić wyborcom. W mojej ocenie współpraca z Zarządem Powiatu i Radą układa się bardzo dobrze. Może o tym świadczyć chociażby atmosfera panująca podczas sesji. Zdobyłem zaufanie Rady, która wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Osobiście jestem otwarty na współpracę z każdym radnym. Wspólnie z Zarządem staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy, oczywiście w miarę możliwości prawnych i finansowych powiatu.

Jak wygląda finansowanie oświaty w powiecie?

Tak jak w każdym samorządzie tzn., że musimy do subwencji oświatowej dopłacać z własnych dochodów, w tym roku ok. 2 mln zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej obliczając subwencję oświatową nie uwzględnia wszystkich kosztów ponoszonych przez samorządy. Subwencja nie wystarcza nawet na same wynagrodzenia nauczycieli nie mówiąc już o utrzymaniu obiektów i inwestycjach.

Jakie inwestycje będą realizowane na terenie powiatu w tym roku?

28 lutego, z rąk Wiceministra Administracji i Cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego, odebrałem promesę w wysokości 800 tys. zł z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej. W ramach otrzymanych środków, powiększonych o wkład własny Miasta i Gminy Sieniawa w wysokości ok. 250 tys. zł, możliwe będą inwestycje związane z odbudową zniszczeń na terenie Sieniawy i Leżachowa.

Na liście rezerwowej projektów do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego znalazł się wniosek na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku. Wniosek opiewa na kwotę ok. 2,8 mln zł.

Wśród inwestycji przewidzianych do realizacji na ten rok wymienić należy również scalenia gruntów wzdłuż pasa autostrady w miejscowościach Chałupki i Mirocin, możliwe dzięki zawartemu porozumieniu z GDDKiA, która je sfinansuje. Scalenia infrastrukturalne, a takimi są scalenia okołoautostradowe gruntów, porządkują przestrzeń wokół budowy autostrady. Postępowania scaleniowe wszczyna Starosta z urzędu po uzyskaniu pozytywnych opinii rad sołeckich.

Ponadto są kontynuowane scalenia gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Rożniatowie, Pantalowicach i Żuklinie na powierzchni ok. 2 tys. ha za ok. 12 mln zł.

Rozpoczęta na terenie powiatu przeworskiego budowa autostrady A-4 niesie za sobą wiele negatywnych skutków, m.in. niszczenie dróg poprzez dowóz materiałów na plac budowy?

Nie da się ukryć, że nadmierna eksploatacja dróg powoduje ich przyspieszone niszczenie. Droga relacji Gorzyce – Gniewczyna – Świętoniowa – Grzęska, wskazana przez wykonawcę autostrady do przewożenia materiałów na plac budowy została jednocześnie ujęta do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach współpracy z wykonawcą autostrady i przekazanym przez niego środkom finansowym w kwocie ok. 7 mln zł wzmocniono nawierzchnię na odcinku od Fabryki Wagonów w Gniewczynie do węzła Świętoniowa. Wykonawca autostrady sfinansował także ok. 1 km budowy chodników. Kolejne odcinki dróg, na podstawie zawartego z wykonawcą porozumienia, będą remontowane na bieżąco, m.in. odcinek biegnący od drogi nr 835 relacji Przeworsk – Lublin w kierunku Chałupek.

Panie Starosto, jakie są plany na przyszłość?

Plany inwestycyjne na przyszłość związane są z nową perspektywą finansową, którą na obecną chwilę trudno przewidzieć. Niemniej jednak chciałbym, w porozumieniu z gminami należącymi do powiatu przeworskiego, aby w pobliżu węzłów autostrady powstał Park Technologiczno ? Przemysłowy. Uważam, że należy wykorzystać doskonałe połączenie komunikacyjne powiatu przeworskiego, który jako jedyny posiada dwa węzły ? Wierzbna (Mirocin) i Gorliczyna, Mogą one przyciągnąć inwestorów, a tym samym stworzyć nowe miejsca pracy, których brak jest w chwili obecnej największym problemem mieszkańców naszego powiatu.     

 zbigniew kiszka_400

Ze Starostą przeworskim Panem Zbigniewem Kiszką rozmawiali Aurelia Kubas i Stanisław Zawadzki.


Jedna myśl na temat “Wywiad ze Starostą przeworskim- Zbigniewem Kiszką”

  1. Wojti pisze:

    Oby tylko na planach się nie skończyło. Trzymam kciuki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Heron maszyny Kucab