Powrót

Wspólnie po środki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Luty 27, 2013

Powiat  Przeworski (lider projektu i inicjator przedsięwzięcia) i 4 gminy: Gmina Miejska Przeworsk, Miasto Dynów, Miasto i Gmina Kańczuga oraz Gmina Jawornik Polski,  podpisały 29 stycznia 2013 roku list intencyjny dotyczący współpracy w ramach projektu pn.: ?Przeworski Obszar Funkcjonalny jako instrument zintegrowanego rozwoju na szlaku kolei wąskotorowej?.

Celem głównym złożonego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego projektu jest efektywne wykorzystanie Przeworskiego Obszaru Funkcjonalnego (POF) w celu zwiększenia jego konkurencyjności, spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie czasu. Działania wskazane w projekcie dotyczą wspólnego planowania rozwoju obszaru przez JST w ciągu lini kolei wąskotorowej  na styku dwóch powiatów przeworskiego i rzeszowskiego. Działania ujęte w projekcie dotyczą m.in. opracowania diagnozy określającej POF i jego granice, analizy potencjału turystycznego wskazanego obszaru, opracowania analizy na potrzeby uwzględnienia obszaru funkcjonalnego studium uwarunkowań i planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego oraz gmin wchodzących w skład POF, a także opracowania Strategii Rozwoju Turystycznego i Gospodarczego POF i dokumentacji technicznej rewitalizacji zabytkowej kolejki wąskotorowej wraz z infrastrukturą turystyczną. Aktywny udział w projekcie zadeklarowały również organizacje pozarządowe działające na tym obszarze tj.: Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, oraz Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Obszar funkcjonalny to podstawowe pojęcie dla przyszłej unijnej i krajowej polityki miejskiej. Obszary funkcjonalne, to obszary oddziaływania poszczególnych miast, wykraczające poza granice administracyjne i mogące obejmować wiele, wzajemnie ze sobą powiązanych jednostek administracyjnych. Według projektu Założeń Krajowej Polityki Miejskiej z lipca 2012 roku to właśnie obszary funkcjonalne wokół miast będą celem działań prowadzonych w ramach tej polityki. Warto dodać, że ta współpraca może też korzystnie zaowocować w dalszej przyszłości. Wiele wskazuje na to, że przyszła perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będzie nastawiona właśnie na projekty partnerskie. Jest zatem nadzieja, że dzięki utworzeniu Przeworskiego Obszaru Funkcjonalnego Powiat Przeworski zyska cenne doświadczenie w realizacji tego typu wspólnych inicjatyw. Efektem wzajemnej współpracy JST w ramach projektu POF będzie wzmocnienie powiązań miasto-wieś, przynoszących korzyści dla całego obszaru funkcjonalnego, co niewątpliwie przyczyni się do spójności tego obszaru jako całości. Połączenie sił organizacji pozarządowych i sektora publicznego będzie miało na celu zintegrowanie działań na rzecz rozwoju wszystkich gmin obszaru objętego projektem, co niewątpliwie przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców, lepszego wykorzystania lokalnych zasobów, wzmocnienia spójności lokalnie podejmowanych decyzji, a także realizacji wspólnych inwestycji w przyszłości.

http://powiatprzeworsk.pl

 

kolejka na moscie 600


Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Heron maszyny Kucab