Powrót

Osobiście przyjmuję strony codziennie bez wyznaczania dyżuru

Lipiec 3, 2011


Jak ocenia Pan pierwsze 7 miesięcy urzędowania? Co udało się osiągnąć w tym czasie?

Był to bardzo aktywny czas pracy poświęcony sprawom zwłaszcza budżetowym. Najważniejsze problemy, które staraliśmy się rozwiązać to znalezienie środków finansowych w celu dowartościowania inwestycji zaplanowanych na 2011r. z niepełnym zabezpieczeniem finansowym.

Czas tych 7 miesięcy minął bardzo szybko jak jeden tydzień.

Udało nam się osiągnąć wiele min.:

 • przygotować i złożyć wniosek dotyczący remontu stacji uzdatniania wody
  i sieci wodociągowej na ponad 8 milionów złotych
 • uporządkować osiedla i ulice naszego miasta z dzikich wysypisk i nadać ładniejszy wygląd naszego rynku
 • obronić zadanie dotyczące zjazdu z autostrady A4 przed zamiarem wykreślenia go z inwestycji


Jak wygląda obecna sytuacja finansowa miasta?

Sytuacja nie jest wesoła można by powiedzieć. Zadłużenie naszego miasta sięga 56% i tylko sprawne zarządzanie finansami poprawi kondycję finansową miasta.


Jaka jest Pana wizja na rozwój/przyszłość miasta do końca kadencji? Jakie cele chciałby Pan osiągnąć?

Opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego przy drodze A 4 i na osiedlu Plebanka. Pozyskanie nowych inwestorów a co za tym idzie zakładów pracy.

Pozytywnego rozpatrzenia naszych wniosków min. dotyczącego wody i rewitalizacji ratusza. Współpraca pomiędzy miastem a lokalnymi przedsiębiorcami. To tylko kilka wizji które mamy i zamierzamy realizować w najbliższym czasie.


Czy są obecnie rozpoczęte jakieś inwestycje?Zgodnie z planami, trwa kontynuacja inwestycji, współfinansowanych z UE:1. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W PRZEWORSKU ? Przedszkole Miejskie Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 1.

2. ZACHOWANIE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DWORU
Z KRZECZOWIC I DOMU GACKIEGO ORAZ ICH ADAPTACJA NA CELE TURYSTYCZNE W SKANSENIE PASTEWNIK W PRZEWORSKU.

Miasto realizuje przebudowę dróg miejskich w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Wyremontowane i zmodernizowane zostaną ulice: Polna, Pszenna, Rolskiego, Tatarska, Zielona i Jasna. Wspólnie z powiatem zmodernizowane zostaną min ulice: Szpitalna, Studziańska, Lubomirskich, Dworcowa, Ignacego Krasickiego oraz Cukrowniana, Piłsudskiego.

W niedługim czasie ruszą prace regulacyjne na Mleczce, od mostu na Czarnieckiego w górę rzeki, do granic miasta. Na terenie miasta zabezpieczone zostanie osuwisko i przeprowadzony zostanie remont kanału ulgi (ok. 30 m).


Czy i jak miasto zabiega o doprowadzenie zjazdu z autostrady A4? Czy władze zdają sobie sprawę z szansy jaka istnieje dla miasta w związku z przyłączeniem do autostrady?

Oczywiście! Zjazd z autostrady został przewidziany już w trakcie planowania autostrady. Rzecz idzie jednak o łącznik pomiędzy zjazdem a drogą krajową nr 4. I ta kwestia jest dla nas priorytetem, podobnie jak i obwodnica, w sprawie której wystosowany został do premiera Donalda Tuska apel. Pani burmistrz osobiście jest zaangażowana w rozmowy

z marszałkiem naszego województwa. Z ostatnich otrzymanych informacji z Urzędu Marszałkowskiego łącznik będzie realizowany zgodnie z planem.


Do końca lat 90′ tych istniały plany zagospodarowania miasta z podziałem na część przemysłową i mieszkalną. Czy miasto zamierza stworzyć kompleksowy plan zagospodarowania z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców?

Do końca 2002 roku cały obszar miasta Przeworska posiadał pełne pokrycie miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego oraz planami miejscowymi sporządzonymi w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994r., które określały przeznaczenie terenu i wyznaczały tereny pod określone funkcje.

Z dniem 31 grudnia 2002r. w świetle przepisów art. 67 ustawy z dnia 7.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995r. utraciły ważność ? dlatego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy.

Aktualnie brak jest przepisu prawa wskazującego obowiązek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Przeworska w jego granicach administracyjnych.

Obecnie miasto Przeworsk posiada 34 uchwalone i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które zajmują łącznie 73,33 ha, co w stosunku do terenu całej gminy stanowi 3,34 % jej powierzchni. Na pozostałych terenach ? ponad 96% powierzchni miasta Przeworska proces zagospodarowania przestrzennego odbywa się w oparciu o arbitralne, indywidualne decyzje o warunkach zabudowy (dla inwestycji prywatnych) i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dla inwestycji publicznych).

W latach 2006-2010 Rada Miasta Przeworska podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na łączną powierzchnię ok. 70ha. Aktualnie procedowanych jest 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Potrzeby miasta związane z dynamicznymi zmianami zachodzącymi na rynku mieszkaniowym i wzrostem popytu na tereny mieszkaniowe oraz tereny usług i produkcji są całkowicie zabezpieczone poprzez odpowiednie ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska z 2002r.

W oparciu o ustalenia Studium sukcesywnie będą opracowywane nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta Przeworska na kolejne lata przez Radę Miasta Przeworska.


Gospodarka mieszkaniowa ( nic się nie buduje od lat). Jakie są plany miasta w tej kwestii (żłobki, przedszkola)?

Obecnie prezes Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego prowadzi rozmowy z PKP na temat przejęcia lokali od PKP i przekształcenia ich na mieszkania komunalne. Dodatkowo w zasobach PTDS są budynki które nie są do końca wykorzystane i dlatego podjęte zostały działania w celu przystosowania ich do mieszkań.

Potrzeby małych mieszkańców tak samo ważne jak dorosłych, a nawet ważniejsze. Jeśli chodzi o przedszkola w Przeworsku, funkcjonują obecnie 3 miejskie i 1 prowadzone przez siostry zakonne. Potrzeby mieszkańców w tym zakresie są realizowane w mojej ocenie w sposób wystarczający.

W połowie maja podjęte zostały próby analizy potrzeb mieszkańców w zakresie utworzenia w naszym mieście żłobka. Wyniki umieszczonej na stronie internetowej ankiety jednoznacznie wskazały na oczekiwania mieszkańców, by taka instytucja powstała. Na 419 osób biorących udział w sondzie, na ?tak? było 308 (73,5%).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oferuje nam Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dzięki któremu możemy uzyskać pomoc ze strony państwa w utworzeniu instytucji opiekuńczo – edukacyjnych dla małych dzieci. Udział w tym projekcie wymaga jednak posinienia ze strony miasta pewnych nakładów finansowych.


Komunikacja miasta z mieszkańcami, czy można liczyć na poprawę? Chodzi nam przede wszystkim o brak informacji dotyczącej wizji, celów, a jest to bardzo istotne dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów?Tu się z Panią nie zgodzę. Oferujemy mieszkańcom szereg narzędzi komunikacji z nami. Te pośrednie, jak np. wydawane co dwa miesiące Wiadomości Samorządowe Przeworska, strona internetowa www.przeworsk.um.gov.pl, ogłoszenia, apele, ulotki i te bezpośrednie jak osobiste spotkania i kontakt poprzez nasze ogólnodostępne adresy poczty elektronicznej. Dodatkowo nie ograniczamy bezpośredniego kontaktu z nami jako przykład ja osobiście przyjmuję strony codziennie bez wyznaczania dyżuru.


Krąży pogłoska o zamknięciu ulicy Rynek dla ruchu pojazdów. Czy takie są faktyczne zamierzenia i jakie miałoby to przynieść korzyści?

Jak słusznie Pani powiedziała ? pogłoska. Nie przewidujemy zamknięcia rynku.


Jakie są kryteria przyznawania ulg podatkowych?

Ulgi podatkowe, jeżeli już są stosowane to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obecnie trwa kontrola NIK w zakresie prawidłowości stosowania ulg podatkowych.

Pytania do wywiadu z Panem Dariuszem Łapą, Zastępcą Burmistrza Miasta Przeworsk, opracował Karol Słomiński.


0 myśli na temat “Osobiście przyjmuję strony codziennie bez wyznaczania dyżuru”

 1. Aurelia Kubas pisze:

  Osobiście mogę poświadczyć, że Pan Dariusz Łapa przyjmuje wszystkich petentów, a Jego gabinet jest otwarty na ludzi. Co bardzo cieszy i jest ogromny plusem!

 2. wojti pisze:

  W ramach poprawy komunikacji mieszkańców z miastem zapraszam Pana na forum gdzie możliwość komunikacji jest nieograniczona.
  Nie bójmy się rozmawiać.

 3. hirek99 pisze:

  Panie Burmistrzu.oddana do użytku ul.Lubomirskich na wprost dworca PKP w dlaszym ciagu nie doprzejscia po opadach deszczu.Ktos odbierał wykonanie?Niech ktoś z magistraru przejdzie się po deszczu i próbuje dojść do prowizorycznych kas biletowych.Nie ma szans.

  1. wojti... pisze:

   I bez echa naturalność w Przeworsku

 4. Moxpayday pisze:

  nalezy sprawdzic:)

Copyright 2011 - 2017 Portal MojPrzeworsk.pl
Heron maszyny Kucab